Изх. No 24-3866-07.02.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.02.2019
ДО НЕДКА ПАВЛОВА ТАНЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 2 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-140153-19.04.2018 г. от ПЕТЪР ВЪЛЧКОВ РАНГЕЛОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 55419.6706.1196, 55419.6706.1198, 55419.6706.1895, 55419.6706.1199, 55419.6706.1200, 55419.6706.639, с. Панчарево, район „Панчарево“, област София.

            Изменението се извършва по скица-проект № 15-490510-17.07.2018 г. и се състои в: промяна в границите на поземлен имот с идентификатор 55419.6706.1196 за нанасяне на поземлен имот с идентификатор 55419.6706.3288 в съответствие с границите на УПИ ХI-1196, кв. 1, местност „в.з. Ловджийска чешма“, одобрен със заповед № РД-50-09-234/02.06.1988 г. и съгласно проект в цифров и графичен вид, изработен от правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-140153-19.04.2018 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30 ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-140153-19.04.2018  г.,  СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 55419.6706.1196, 55419.6706.1198, 55419.6706.1895, 55419.6706.1199, 55419.6706.1200, 55419.6706.639, с. Панчарево, район „Панчарево“, район „Панчарево“, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.    

   Приложение: Копие на скица – проект                                                                                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. димитър величков

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 11.02.2019

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри