Изх. No 24-6851-11.03.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
21.03.2019
ДО КИРИЛ ИВАНОВ КИРОВ КАРАМФИЛА КИРИЛОВА ДЕНЧЕВА МАРИЯ СПАСОВА МАРИНОВА ВЛАДИМИР МАРИНОВ ВЛАДИМИРОВ МАРИНА МАРИНОВА МИТОВА ЗЛАТКА АПОСТОЛОВА ИВАНОВА ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ ВИОЛЕТА ИВАНОВА МИЛЕВА БОРЯНА ДИМИТРОВА МИНКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА БУРАНОВСКА ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ ДЕСИСЛАВА БОЖИДАРОВА ИВАНОВА СИЙКА ИВАНОВА МИНКОВА ДИМИТЪР МАКСИМОВ МИНКОВ БОРЯНА ДИМИТРОВА МИНКОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-421385-26.10.2018 г. от АТАНАС КИРИЛОВ ДЕНЧЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1107.92 и 68134.1107.55, находящи се в район Красна поляна, Столична община.

Изменението се изразява в в нанасяне на северната граница на поземлен имот 68134.1107.92 по скица-проект № 15-900878-03.12.2018 г., в съответствие със северната граница на УПИ IX-588, кв. 15 по регулационен план на м. „НПЗ Средец“, одобрен със заповед № РД-50-09-467/28.09.1987 г., съгласно представени документи за собственост, по проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-421385-26.10.2018 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30 ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-421385-26.10.2018 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1107.92 и 68134.1107.55, находящи се в район Красна поляна, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Копие от Скица – проект № 01-900878-03.12.2018 г .                                                                                   

 

 

 

 

 

                                      НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

                                                                               ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

Дата на поставяне на таблото 13.03.2019 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри