Изходящ № 01-147353- 12.09.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.09.2018
ДО Н-ЦИ НА МУСТАФА ЮСЕИНОВ СЕЛИМОВ И Н-ЦИ НА ЮСЕИН ЮСЕИНОВ СЕЛИМОВ Адрес: Република Турция
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

            На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-147353-25.04.2018 г. в СГКК-Пловдив от ВИЖДАН ЮСУФОВА МЮМЮНОВА, подадено на основание чл. 58, ал. 1, т. 1 от Наредба №3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на с. Устина, Община „Родопи“  засягащо ПИ с ИД – 75188.4.218, 75188.9.131, 75188.22.149, 75188.1.38, 75188.9.130, 75188.18.114 и 75188.1.153, за които в кадастралния регистър сте записани, като съсобственици. Искането от ВИЖДАН  ЮСУФОВА МЮМЮНОВА  е да  се заличат, като собственици  Н-ЦИ  НА  МУСТАФА  ЮСЕИНОВ  СЕЛИМОВ  И Н-ЦИ НА ЮСЕИН  ЮСЕИНОВ  СЕЛИМОВ  и да се запишат Виждан Юсуфова Мюмюнова и Ташкън Мехмедов Мюмюнов с Н.А. №167 от 20.11.2017 г. на СВ-Пловдив.

 

            В 7-дневен срок от получаване на настоящето писмо се поканвате да се явите в СГКК-Пловдив. Предоставя Ви се възможността да се запознаете с предлаганото изменение на кадастралния регистър и да изразите становище по започналото административно производство. При неизразяване на становище и не представяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените към заявлението, процедурата по изменение на кадастралния регистър за ПИ с ИД -  75188.4.218, 75188.9.131, 75188.22.149, 75188.1.38, 75188.9.130, 75188.18.114 и 75188.1.153 продължава при спазване на законоустановения ред.

            В последствие ще бъдете отново уведомени за приключване на процедурата.

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.09.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 20.09.2018 г.

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри