Изходящ № 01-176723- 12.09.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.09.2018
ДО Н-ЦИ НА МЕХМЕД АЛИМОВ ТИРИЗОВ Адрес: Република Турция
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

            На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-147353-25.04.2018 г. в СГКК-Пловдив от СМАИЛ АХМЕДОВ АЛИШЕВ, подадено на основание чл. 58, ал. 1, т. 1 от Наредба №3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на с. Устина, Община „Родопи“  засягащо ПИ с ИД 75188.26.11, за който в кадастралния регистър сте записани, като съсобственици. Искането от СМАИЛ АХМЕДОВ АЛИШЕВ  е да  се заличат, като собственици  Н-ЦИ  НА  МЕХМЕД  АЛИМОВ  ТИРИЗОВ  и да се запише СМАИЛ АХМЕДОВ АЛИШЕВ  с Н.А. № 89 от 03.05.2018 г. на СВ-Пловдив.

 

            В 7-дневен срок от получаване на настоящето писмо се поканвате да се явите в СГКК-Пловдив. Предоставя Ви се възможността да се запознаете с предлаганото изменение на кадастралния регистър и да изразите становище по започналото административно производство. При неизразяване на становище и не представяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените към заявлението, процедурата по изменение на кадастралния регистър за ПИ с ИД 75188.26.11 продължава при спазване на законоустановения ред.

 

            В последствие ще бъдете отново уведомени за приключване на процедурата.

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.09.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 20.09.2018 г.

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри