Изходящ № 01-229788/12.09.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.09.2018
До: ПАВЕЛ ДИМИТРОВ КРЪПЧЕВ ул. „Петко Д.Петков” №45, ет.1, ап.1, гр. Пловдив
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-229788-21.06.2018 г. от Никола Георгиев Векиев, в СГКК – Пловдив, започва производство за изменение на КККР на с. Браниполе, общ. „Родопи”, засягащо поземлен имот с идентификатор 06077.30.220, за който в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК - Пловдив ще продължи процедурата по изменение на КККР, за което ще бъде издадена скица-проект.

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 12.09.2018 г.

Дата на сваляне от таблото 19.09.2018 г.

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри