Изходящ № 01-260699/12.09.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.09.2018
До: ДАНИЕЛА СЕВДАЛИНОВА ИВАНОВА бул. „6-ти септември” №236, ет.8, ап.22, гр. Пловдив До: ДЖЕМИЛЕ ИБРЯМ ТОПАЛ ул. „Безименна” №11, гр. Карлово До: ЗАХАРИНА СЕВДАЛИНОВА ИВАНОВА ул. „Варвара” №27, ет.2, ап.32, гр. Пловдив
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-260699-11.07.2018 г. от Васил Атанасов Трайков, пълномощник на Севдие Севим Ибрям, започва производство за изменение на КККР на гр. Карлово, засягащо отразяването на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 36498.504.1442.1, за който в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК - Пловдив ще продължи процедурата по изменение на КККР, за което ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР, за която отново ще бъдете уведомени.

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 12.09.2018 г.

Дата на сваляне от таблото 19.09.2018 г.

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри