Изходящ № 01-289170/12.09.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.09.2018
До: МАРГАРИТА СТОЯНОВА ПЕТРОВА бул. „Никола Вапцаров” №33, ет.5, ап.89, гр. Пловдив До: АНГЕЛ ИЛИЕВ СЕИЗОВ бул. „Пещерско шосе” №137, ет.1, ап.2, гр. Пловдив
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-289170-30.07.2018 г. от Ангелина Венкова, пълномощник на Мариана Христова Шопова, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, засягащо сгради и самостоятелни обекти в тях с идентификатори 56784.530.521.2, 56784.530.521.3, 56784.530.621.1, за които в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК - Пловдив ще продължи процедурата по изменение на КККР, за което ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР, за която отново ще бъдете уведомени.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 12.09.2018 г.

Дата на сваляне от таблото 19.09.2018 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри