Изходящ № 01-349039/14.03.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
22.03.2019
До: АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ синдик на „ФЕРАЛ И КО” АД ул. „Гено Киров” №2, гр. София До: НИКОЛА ДИМИТРОВ ХУБЕНОВ ул. „Енисей” №12, ет.2, гр. Пловдив До: ЛАЗАРИНА ДИМИТРОВА ХУБЕНОВА ул. „Енисей” №12, ет.2, гр. Пловдив
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-349039-10.09.2018 г. от „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, засягащо част от самостоятелните обекти в сгради в поземлен имот с идентификатор 56784.510.801, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК - Пловдив ще продължи процедурата по изменение на КККР.

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 14.03.2019 г.

Дата на сваляне от таблото 22.03.2019 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри