Изходящ № 01-423601/11.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.02.2019
До: ПЕТЯ НИКОЛОВА ГЕОРДЖЕВА ул. „Ал. Пушкин” №2, ет.8, гр. Пловдив
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-423601-29.10.2018 г. от Бела Белчева Георгиева, пълномощник на Станка Петрова Начева, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, засягащо поземлени имоти с идентификатори 56784.519.137 и 56784.519.152 и в частност контура на сграда 56784.519.152.3, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК - Пловдив ще продължи процедурата по изменение на КККР.

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 11.02.2019 г.

Дата на сваляне от таблото 19.02.2019 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри