Изходящ № 01-484878/14.03.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
22.03.2019
До: ЛИЛЯНА СТОИЛОВА МИХОВА ул. „Любен Каравелов” №10, вх.А, ет.4, ап.19 гр. Пловдив
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-484878-06.12.2018 г. и вх. №05-874-22.01.2019 г. от Община Асеновград, започва производство за изменение на КККР на с. Нови извор, общ. Асеновград, засягащо поземлени имоти с идентификатори 32398.325.269, 32398.325.282 и 32398.325.300, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК - Пловдив ще продължи процедурата по изменение на КККР, за което ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР, за която отново ще бъдете уведомени.

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 14.03.2019 г.

Дата на сваляне от таблото 22.03.2019 г.

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри