Изходящ № 01-489537/11.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.02.2019
До: ЦВЕТА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА ул. „Караджа войвода” №21, гр. Асеновград До: ЕМИЛИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА бул. „България” №65, ет.4, ап.13, гр. Асеновград
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-489537-11.12.2018 г. от Пламен Петров Стоянов, пълномощник на Георги Иванов Ангелов, започва производство за изменение на КККР на гр. Асеновград, представляващо нанасяне на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 00702.514.14.1, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК - Пловдив ще продължи процедурата по изменение на КККР, за което ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР, за която отново ще бъдете уведомени.

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 11.02.2019 г.

Дата на сваляне от таблото 19.02.2019 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри