Изходящ № 20-52289-07.08.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
15.08.2018
ДО Г-Н ЙОСЕФУС ПЕТРУС ЙОХАНЕС КОЛЕТА МАРИЯ БРОКС
Документи: 
Публикация на:: 
Ловеч

Във връзка с постъпило заявление вх. № 01-285197 / 27.07.2018 г. от МИЛКА ПЕТКОВА ИВАНОВА в Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч и на основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че стартира процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Тетевен, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-16/06.03.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София. Исканото изменение на кадастралната карта засяга поземлен имот с идентификатор  72343.500.1479  , за който Вие се явявате като заинтересовано лице по смисъла на ЗКИР.

В изпълнение на чл. 34, ал. 3 от АПК, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението в сградата на СГКК – гр. Ловеч, на адрес: гр. Ловеч, бул. България № 3, ет. 4 и да изразите съгласие или възражение по отношение на изработената преписка от правоспособно лице по смисъла на ЗКИР.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – гр. Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър.

 

НАЧАЛНИК СГКК – гр. Ловеч: .............................

                     / инж. М. Киров /

Дата на поставяне на таблото: 08.08.2018 г.                       

Дата на сваляне от таблото: 22.08.2018 г.                       

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри