Изходящ № 20-52885-08.08.2018г

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
16.08.2018
До: Заинтересованите собственици на ПИ 83510.660.364, находящ се в гр.Шумен, кв. Дивдядовао, ул. “Иван Станчев“№25 До: ЕЛЕНА РУСЕВА АРНАУДОВА До: ПЕТЪР РУСЕВ АРНАУДОВ До: ИВАНКА РУСЕВА КАРАКАШЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл. 26 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-241759 / 29.06.2018 г. от МАРИЯ СЕРАФИМОВА АТАНАСОВА, подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, СГКК-гр. Шумен започва производство по поправка на кадастралната карта на гр.Шумен, състояща се в ПОПРАВКА на граници на ПИ 83510.682.222 и ПОПЪЛВАНЕ на схеми на самостоятелните обекти в сгради с идентификатори 83510.682.222.1 и 83510.682.222.3, находящи се на адрес: гр.Шумен, кв. Дивдядово, ул. «Велико Железов»№32, за които в КРНИ и в представените в заявлението документи сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаването на настоящото уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите или да представите на адрес: СГКК – гр.Шумен, ул. Съединение № 107, ет. 5   (сградата на бившата проектанска).

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Шумен ще продължи процедурата по изменението на Кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти.

 

При явяването си носете документите за собственост!

 

 

                     за Н-к СГКК – Шумен :…........…………………

/инж. Св. Василев – Заповед

№ РД-20-71/06.08.2018г./

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри