Изходящ № 20-54642-15.08.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
21.09.2018
До: ВАЛЕНТИН СТОИЛОВ СТОЯНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Перник

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-302456-08.08.2018г. от БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 555871.514.8073, с адрес: гр. Перник, кв. „Мошино”.

Изменението се изразява в делба на имот 55871.514.8073, като се нанасят имоти с идентификатори 55871.514.9639, 55871.514.9640, 55871.514.9641, делят се сгради 55871.514.8073.5 (нови 55871.514.9640.5 и 55871.514.9641.5), 55871.514.8073.6 (нови 55871.514.9640.6 и 55871.514.9641.6) и 55871.514.8073.7 (нови 55871.514.9640.2 и 55871.514.9641.7) и се променят идентификаторите на останалите сгради.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението (поставянето му върху таблото на СГКК ПЕРНИК), Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление № 01-302456-08.08.2018г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Перник, гр. Перник, ул. „Търговска” № 46 / e-mail: pernik@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК – Перник на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-302456-08.08.2018г., СГКК - Перник ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти и сгради с идентификатори 55871.514.8073, 55871.514.9639, 55871.514.9640, 55871.514.9641, 55871.514.8073.5, 55871.514.9640.5, 55871.514.9641.5, 55871.514.8073.6, 55871.514.9640.6, 55871.514.9641.6, 55871.514.8073.7, 55871.514.9640.2, 55871.514.9641.7, 55871.514.9639.1, 55871.514.9640.1, 55871.514.9640.3, 55871.514.9640.4, 55871.514.9641.1, 55871.514.9641.2, 55871.514.9641.3, 55871.514.9641.4, 55871.514.9641.8, 55871.514.9641.9, 55871.514.9641.10, 55871.514.9641.11, 55871.514.9641.12, 55871.514.9641.13, 55871.514.9641.14 с адрес гр. Перник, кв. „Мошино”, област Перник, като в 3 - дневен срок от постъпване по реда на чл. 86 от ЗКИР /§5, ал. 2 от ДР на ЗКИР на документ за собственост, кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани.

 

 Приложение: Скица – проект – копие от представения проект.         

  • На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК ПЕРНИК и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

НАЧАЛНИК НА СГКК ПЕРНИК:                                                        

ИНЖ. М. МИНТОВА

* Дата на поставяне на таблото: 13.09.2018г.

   Дата на сваляне от таблото: 21.09.2018г.

    Длъжностно лице: инж. Евгени Евродимов (мл. експерт СПК).

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри