Изходящ № 20-82283-04.12.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
14.12.2018
До: ЕВЕЛИНА БОРИСОВА РАДЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Перник

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-342819-04.09.2018г. от ВАНИЛИЯ ВАНКОВА РАДЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 55871.505.598, с адрес: гр. Перник, ул. „Върбица” №13.

Изменението се изразява в нанасяне на имот с идентификатор 55871.505.5686 и се извършва въз основа на съдебни решения от 20.11.2000г. и №6063 от 24.07.2001г.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението (поставянето му върху таблото на СГКК ПЕРНИК), Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление № 01-342819-04.09.2018г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Перник, гр. Перник, ул. „Търговска” № 46 / e-mail: pernik@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК – Перник на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-342819-04.09.2018г., СГКК - Перник ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 55871.505.598 и 55871.505.5686, с адрес: гр. Перник, ул. „Върбицакато за изменението ще бъде издадена заповед  по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.  

 

 

Приложение: Скица – проект – копие от представения проект.           

  • На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК ПЕРНИК и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

НАЧАЛНИК НА СГКК ПЕРНИК:                                                   

ИНЖ. М. МИНТОВА

* Дата на поставяне на таблото: 06.12.2018г.

   Дата на сваляне от таблото: 14.12.2018 г.

    Длъжностно лице: инж. Евгени Евродимов (мл. експерт СПК).

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри