Изходящ № 24-1142-09.01.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
15.02.2019
До: ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ До: МАРИЯНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
Публикация на:: 
Сливен

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-506722-28.12.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 67338.562.52.1.7 и 67338.562.52.1.8.

Изменението се изразява в редакция на схеми на СОС съгласно чл. 55, т. 2 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и се извършва въз основа на констатирана непълнота и грешка в КККР, геодезически проект и заявление от МАРИЯН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ.

Със заявената промяна в КККР може да се запознаете и в случай на несъгласие да направите писмени искания и възражения в 7-дневен срок в Службата по геодезия, картография и кадастър - Сливен на адрес ул.”Димитър Пехливанов” № 2.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление   рег. № 01-506722-28.12.2018г., СГКК - Сливен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 67338.562.52.1.7 и 67338.562.52.1.8 с адрес: гр. Сливен,  кв.„Стоян Заимов”, бл.86, вх.А, ет.3, ап.7 и 8, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

                                                         НАЧАЛНИК НА СГКК СЛИВЕН:.............................         

                                                                                                              /ИНЖ. Т. БАЛУЛОВА/

 

 

*На основание чл.61, ал.3 от АПК,уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,

картография и кадастър.

*Дата на поставянe на табло:07.02.2019г

*Дата на сваляне от табло:14.02.2019г

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри