Изходящ № 24-12982-13.05.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.06.2019
До: наследниците на ЦВЕТИЛ СПАСОВ ИЛИЕВ Адрес: с. Новаково, ул.“Родопи" № 30
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпили заявления с вх. № 01-200792-09.5.2019г. в СГКК – Пловдив, подадено от ХРИСТО АНГЕЛОВ РАЙКОВ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на кадастралната карта на с. НОВАКОВО, община Асеновград за отстраняване на грешка в нанесени граници между поземлени имоти 51830.501.350, 51830.501.347, 51830.501.437, 51830.501.457, за което изменение се явявате заинтересувано лице.

В 7-дневен срок от получаване на настоящето писмо Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените в заявлението, СГКК – Пловдив ще продължи процедурата по изменението на КККР и отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК – Пловдив

 

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК Пловдив на 12.6.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 19.6.2019г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри