Изходящ № 24-17151-12.09.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.09.2018
До: СЕВДАНА ИВАНОВА КОСТОВА ул. „Август Попов” №12, с. Медовина, общ. Попово, обл. Търговище До: ЕЛЕНА ПЕТРОВА КОСТОВА ул. „арх. Никола Лазаров” (197-ма) №23, вх.Б, ет.5, ап.14 кв. Симеоново, гр. София До: АНИ ПЕТРОВА ПЕТКОВА ул. „Цар Иван Асен ІІ” №104, ет.1, ап.9, гр. Асеновград
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-219124-14.06.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6467-03.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 22839.100.101, 22839.100.102, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-6467-03.08.2018 г.

 

 

                                                                  Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                                    / инж. Никола Бадев /

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 12.09.2018 г.

Дата на сваляне от таблото 26.09.2018 г.

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри