Изходящ № 24-17767-09.08.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.09.2018
До: МАРИЯНА РУСЕВА ЕНЧЕВА До: МАРИЯ ДИНЕВА ТЕРЗИЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Сливен

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-272924-19.07.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 67338.532.170 и 67338.532.149.

Изменението се изразява в промяна на граници по одобрен ПР съгласно чл. 55, т. 1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и се извършва въз основа на удобрен план, геодезически проект и заявление от ОБЩИНА СЛИВЕН.

Със заявената промяна в КККР може да се запознаете и в случай на несъгласие да направите писмени искания и възражения в 7-дневен срок в Службата по геодезия, картография и кадастър - Сливен на адрес ул.”Димитър Пехливанов” № 2.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление   рег. № 01-272924-19.07.2018г., СГКК - Сливен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 67338.532.170 и 67338.532.149, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

 

                                                               НАЧАЛНИК НА СГКК СЛИВЕН:.......................               

 

/ИНЖ.ТИХОМИР ТОДОРОВ/

 

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомлението да се постави на табло в СГКК Сливен и да се публикува на елктронната страница на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

 

Дата на поставяне на табло: 11.09.2018г.

Дата на сваляне на табло: 18.09.2018г. вкл.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри