Изходящ № 24-22262-08.10.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
17.10.2018
До: ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ МУКОВ ул.“ Уилиам Гладстон“ № 19, ет.2 гр. Плевен
Документи: 
Публикация на:: 
Плевен

          В изпълнение на чл. 26, ал.1и2 АПК  на Административно процесуалния кодекс с настоящето повторно Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-304994-09.08.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7610-11.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 56722.660.916.1.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

          На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в приемната на СГКК Плевен и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

 

Приложения:
1. Заповед № 18-7610-11.09.2018 г.

 

                                                                     Началник на СГКК – ГР. ПЛЕВЕН:…………………

                                                                                                                / инж. Боряна Иванова /

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 09.10.2018 г.

Дата на сваляне от таблото:     25.10.2018 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри