Изходящ № 24-22369-09.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
17.10.2018
ДO: ГАЛИНА СТОЯНОВА ДОЧЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Ловеч

На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1  от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)   Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-342702 / 04.09.2018 г. от ХРИСТОФОР МИНКОВ ДОЧЕВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на поземлени имоти с идентификатори 07260.502.249 И 07260.502.252, по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Българене, общ. Ловеч, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-82/16.11.2015г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т. 13 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) сте заинтересована страна в настоящото изменение.

В изпълнение на чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението в сградата на СГКК – гр. Ловеч, на адрес: гр. Ловеч, бул. България № 3, ет. 4 и да изразите съгласие или възражение по отношение на изработената преписка от правоспособно лице по смисъла на ЗКИР.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – гр. Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър.

 

           НАЧАЛНИК СГКК – гр. Ловеч: .............................

                    / инж. МИХАИЛ КИРОВ/

 

Дата на поставяне на таблото: 09.10.2018 г.                       

Дата на сваляне от таблото: 17.10.2018 г.                       

Длъжностно лице: инж. Полина Тодорова – ст. Експерт „СПК” .....................

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри