Изходящ № 24-3892-07.02.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.02.2019
До: ХРИСТО КРУМОВ КАЦАРСКИ
Документи: 
Публикация на:: 
Софийска област

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-188496-25.05.2018г. от Евтим Христов Гиров до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Самоков за поземлен имот с идентификатор 65231.914.155, за който в КРНИ, сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

Изменението се изразява в нанасяне на проектни поземлени имоти с идентификатори 65231.914.588 и 65231.914.589 и се извършва въз основа на кадастрален и регулационен план на гр. Самоков, одобрен със заповед заповед №1743/2003г. и документи, удостоверяващи правото на собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявления вх. № 01-188496-25.05.2018г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявления вх.  № 01-188496-25.05.2018г. или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта.

 

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

 

           Началник на СГКК – Софийска област:…………………

                                                                                                             инж. Светломира Славова

 Дата на поставяне на таблото: 11.02.2019 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри