Изходящ № 24-4085-11.02.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.02.2019
До: ЙОРДАНКА КОЛЕВА КАЛЧЕВА гр.Ямбол, ул. „Драма“ № 11А, ет.4, ап. 19 До: МИХО МИХАЙЛОВ КАЛЧЕВ гр.Ямбол, ул. „Драма“ № 11А, ет.4, ап. 19 До: СТОЯНКА СТОЙКОВА СЛАВОВА гр.Ямбол, ж.к. „Златен рог“ бл. 13, вх.Г, ет.7, ап. 89 до: НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОПЧИЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-51444-06.02.2019 г. от Георги Атанасов Славов  на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК  гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 87374.543.73.2, находящи се в гр. Ямбол, ул. Виза № 10, ет.4.

            Като страна в производството имате право на участие: да преглеждате документите по преписката, да правите писмени искания и възражения, да представите документи и доказателства за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая.

В 7-дневен срок, считано от датата на получаване на уведомлението се предоставя възможност за запознаване с основанията за исканото изменение на КККР в СГКК - гр. Ямбол, пл. ”Освобождение” №7 /бившата проектантска организация/, ет.2, стая 201 /приемна за граждани/ от 14.00 ч. до 16.00 ч., телефони за контакт: 046/661879, e-mail: jambol@cadastre.bg. При неизразяване на становище, процедурата по изменение на КККР продължава при спазване на законоустановения ред.

/Моля, заинтерисованите лица да носят копие от документите за собственост на засегнатите от промяната имоти. В случай, че изпращат свой представител, следва да го упълномощят. Пълномощниците да носят оригинал и копие на пълномощното./

 

 

 

 

                                                             Началник на СГКК - гр. ЯМБОЛ:…………………............

                                                    /инж. Р. Христова/

 

*На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

*Дата на поставяне на таблото: 11.02.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 18.02.2019 г.

Длъжностно лице: ................................................

                          (име, фамилия - длъжност; подпис)

 

* Текстът се изписва, в случай че е налице хипотезата по чл.61, ал3 от АПК.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри