Изходящ № 24-4113-11.02.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.02.2019
До: ГОСПОДИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ гр. Ямбол, ж.к. „Зорница“ бл. 5, вх. В, ет. 4, ап. 28 До: ИЛЧО ВАСИЛЕВ ИЛЧЕВ с. Кукорево, ул. „Азар Дечев“ № 11 До: ГОСПОДИНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА гр. Сливен, ж.к. „Кольо Фичето“ бл. 8, ет. 7, ап. 25
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпили Заявления вх. № 01-12716-15.01.2019 г. от ДОРА ЖЕЛЯЗКОВА КОЛЕВА, подадено на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на с. Кукорево на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3, ал.5, чл.52, ал.2 от ЗКИР  в поземлен имот с идентификатор 40484.3.39,  находящ се в с. Кукорево, м. МОГИЛКИТЕ.

Изменението на КККР  е въз основа на проект от „ГЕОМЕТЪР - ЯМБОЛ” ЕООД, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със заповед № РД-15-30/22.05.2006г. на ИД на АГКК, приложен към заявление с вх. № 01-115546-30.03.2018г., във връзка с гр. дело № 2971/2015г. по описа на ЯРС и се състои в делба на ПИ 40484.3.39 на четири нови имота с нови идентификатори и вписване на данни за собственост в КРНИ,

-        Имот  40484.3.191

с площ 10579 кв.м.

собственици: ВЕЛЬО ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ, ДИНКА ГЕОРГИЕВА ДИНЕВА, ЖИВКА СТОЯНОВА НЕНОВА, ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ ВЕЛЕВ и СТОЯН ГЕОРГИЕВ КАБАДИЕВ

-        Имот  40484.3.192

с площ 12443 кв.м.

собственици: ГЕНА ГОСПОДИНОВА ВЕЛИЧКОВА, ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ГОСПОДИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, КАНА ГОСПОДИНОВА ТЕНЕВА и КОСИ ГОСПОДИНОВ КОСЕВ

-        Имот  40484.3.193

с площ 22892 кв.м.

собственик: АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДРОВ, ВАЛЕНТИНА ИЛЧЕВА ИЛЧЕВА, КОЛЬО МАЛЧЕВ ИЛЧЕВ, ИЛЧО ВАСИЛЕВ ИЛЧЕВ, ГОСПОДИНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА, КОЛЬО КОЛЕВ ТЕНЕВ, МАРИЯ ФИЛИПОВА ЖЕЛЯЗКОВА, ЕЛЕНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА и  ИЛИЯН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

-        Имот  40484.3.194

с площ 29047 кв.м.

собственици: ДОРА ЖЕЛЯЗКОВА КОЛЕВА, ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ, ТОДОРКА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА, ЙОРДАНКА МИХАЙЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА, ДОРА ТЕНЕВА ТОДОРОВА и КОЛЬО ТЕНЕВ КОЛЕВ

всички с документ за собственост:

Решение от 02.11.2018 г., вх. рег. 7562, том 5, изд. СВ гр. Ямбол,

на основание представен вписан акт по реда на чл. 86, ал.1 от ЗКИР, с цел актуализация на КККР на с. с. Кукорево.

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

 

 

 

                                                                   Началник на СГКК - гр. ЯМБОЛ:.……………......……............

                                                                                                                                           /инж. Р. Христова/

 

 

 

 

 

*На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

*Дата на поставяне на таблото: 11.02.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 25.02.2019

Длъжностно лице: ................................................

                          (име, фамилия - длъжност; подпис)

 

* Текстът се изписва, в случай че е налице хипотезата по чл.61, ал3 от АПК.

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри