Изходящ № 24-6888-11.03.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
23.03.2019
До: ПЕТЯ РАШЕВА ЧАКЪРОВА До: ИВЕЛИНА РАШЕВА ЧАКЪРОВА До: ГИНКА БОЕВА ЧАКЪРОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Сливен

В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№01-48108/05.02.2019г., внесено на основание чл.51, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на гр. Сливен, община Сливен засягащо имот с идентификатор 67338.520.22, с административен адрес гр. Сливен, п.к. 8800, ул. "Аргира Жечкова" № 9.

            За промяната са предоставени документи и материали, определени в чл.75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР).

 

Изменението се състои в следното:

            Премахване на сгради с идентификатори 67338.520.22.1, 67338.520.22.3, 67338.520.22.4 и 67338.520.22.1.5 по КК на гр. Сливен, съгласно протокол за извършена проверка за наличие на сгради, внесен от правоспособно лице инж. Добрин Иванов приет в Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Сливен.

 

            Данните в одобрената КККР са актуализирани на 11.03.2019г.

 

ИЗГОТВИЛ: .....................                                                   ПОДПИС: ......................................

         инж. Тихомир Тодоров                         началник СГКК-Сливен - инж. Теодора Балулова

 

*На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,

картография и кадастър.

*Дата на поставянe на табло:15.03.2019г

*Дата на сваляне от табло:22.03.2019г

 

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри