Изходящ №24-22884-15.10.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
17.11.2018
До: -Николай Христов Шишманов -Георги Христов Шишманов
Документи: 
Публикация на:: 
Хасково

Във връзка със Заявление вх. № 01-374421-27.09.2018г.  от Община Свиленград до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  отразяване на ПУП-ПП на строеж „Местен път за достъп“ до поземлени имоти в местност „Левченски път“, з-ще гр.Свиленград относно имот с идентификатор 65677.980.105  по КККР на гр.Свиленград, Ви уведомяваме, че съгласно Заповед №3685/29.12.2016г. за отчуждаване на реална част от поземлен имот №600005, чл.53а от ЗКИР и чл.65, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. на МРРБ е извършено исканото изменение в кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) за поземления имот. Съгласно одобрения ПУП-ПП и представения проект за изменение на КК, изработен от правоспособно лице по ЗКИР от имот с идентификатор 65677.980.105 (стар №600005) са образувани и нанасени в КККР на з-ще гр.Свиленград имоти с идентификатори 65677.980.1104, 65677.980.1105 и 65677.980.1106, като имот с идентификатор 65677.980.1105 е с начин на трайно ползване – За местен път.

 

Във връзка с чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. на МРРБ, настоящото уведомление се изпраща на основание чл. 61, ал. 4 от АПК.

 

 

 

 

Началник на Службата по геодезия,
    картография и кадастър  ХАСКОВО:

                                      ..................................................................

 

             (инж. Валентина Трайкова)

 

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛОТО: 09.11.2018г.

ДАТА НА СВАЛЯНЕ ОТ ТАБЛОТО: 19.11.2018г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри