Изходящ 24-22140-05.10.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
17.10.2018
до:Емил Йорданов Николов до:Звезда Любомирова Симеонова
Документи: 
Публикация на:: 
Софийска област

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-300371-07.08.2018г. от Звезда Христова Симеонова-Захаринова до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.Костинброд за поземлен имот с идентификатор 38978.900.959, от които 85 кв.м. попадат в сервитута на р.“Блато“, за част от които в КРНИ, сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

Изменението се изразява в нанасяне на проектни поземлени имоти с идентификатори 38978.900.7699,  38978.900.7700 и 38978.900.7701 и се извършва въз основа на регулационния  план на гр.Костинброд одобрен със заповед № АБ-147 от 1983г., и документи, удостоверяващи правото на собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление в вх. № 01-300371-07.08.2018г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. № 01-300371-07.08.2018г или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта.

 

Настоящото уведомление се обявява на основание чл.61, ал.3 от АПК.

 

Приложение – Скица – проект № 15-633988-04.09.2018г.

 

Дата на поставяне на таблото: 09.10.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 16.10.2018

 

 

 

                                                         Началник на СГКК – Софийска област:…………………

 

 инж. Светломира Славова

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри