Определяне на местоположението на морски плажове и местоположението и вида на дюните, разположени на територията на Черноморското крайбрежие

Версия за печатВерсия за печат
Статус на обществената поръчка: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма. "а" - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 3, т. 2 ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана и сключване на договор с предмет:  

            “Определяне на местоположението на морски плажове и местоположението и вида на дюните, разположени на територията на Черноморското крайбрежие", разделена на две обособени позиции:

I-ва обособена позиция: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35а на ЗКИР и на специализирани карти и регистри по ЗУЧК за плажовете и дюните на селата Осеново, Близнаци, Ново Оряхово, Шкорпиловци и Самотино, област Варна"

ІІ - ра обособена позиция: "Създаване на специализирани карти и регистри по ЗУЧК на дюните, разположени на територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри"

            Оферти могат да се подават за всяка обособена позиция поотделно или за двете обособени позиции заедно.

            Офертата се подава в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 14:00 ч. на 21.05.2013 г.