Осигуряване на комуникационна свързаност на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на обществената поръчка: 
Възложена
Прикачени документиДатаРазмер
File dogovor-kom-svarzanost2015.pdf11/06/152.26 MB
File publichnapokanatechzadsvarzanost.pdf21/04/151.2 MB
File svarzanostagkk2015prilojeniq.rar21/04/15105.03 KB
File 99-148.pdf29/04/15199.05 KB
File protokolcommunicationconnectivity.pdf12/05/15367.62 KB

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9041006 от 21.04.2015 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Осигуряване на комуникационна свързаност на Агенцията по геодезия, картография и кадастър”, с параметри, съгласно техническото задание, в рамките на прогнозната стойност.  

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 11, деловодство, в срока, посочен в публичната покана, публикувана на страницата на Агенцията за обществени поръчки.

Отварянето на офертите ще се състои на датата, мястото и часа, посочени в публичната покана, публикувана на страницата на Агенцията за обществени поръчки. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.