рег. № 01-421464-26.10.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
16.02.2019
ДО АЛИОСМАН ИСМАИЛ АЛИОСМАН УЛ. „ЕДИНАДЕСТА“№12 С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО МАНУШ ИСАЕВ ИНДЖЕВ С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО АСЯ ИСАЕВА НИЗАМОВА С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО ИСАМИЛ АМЗА ИСАМИЛ М. „СТАДИОНА“№1 С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО РЕДЖЕБ ТЕФИК ГАЛИБ УЛ. „СЕДЕМНАДЕСЕТА“№12 С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО СЕВИНЧ ТЕФИК БЕЙСИМ УЛ. „СЕДЕМНАДЕСЕТА“№12 С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО АЙШЕ ШАКИР ХАЛИЛ УЛ. „ПЕТА“№11 С. МЕДОВЕЦ ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО МИРЯМ ШАКИР АПТИЛ УЛ. „ЕДИНАДЕСТА“№12 С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО ИСМАИЛ ШАКИРОВ ИСМАИЛОВ УЛ. „ЧЕТИРИНАДЕСЕТА“№10 С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО ГЮЛСЮМ ШЕН УЛ. „ЧЕТИРИНАДЕСЕТА“№10 С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО ИЛЯЗ ХАСАНОВ ИЛЯЗОВ УЛ. „ЧЕТИРИНАДЕСЕТА“№4А С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО СЕВГИН ИЛЯЗОВ ХАСАНОВ УЛ. „ЧЕТИРИНАДЕСЕТА“№4А С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО СЕЙФЕТИН ИЛЯЗОВ ХАСАНОВ УЛ. „ЧЕТИРИНАДЕСЕТА“№4А С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО МЕХМЕД МУРАД АЛИОСМАН УЛ. „ДВАНАДЕСЕТА“№13 С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО ФАТМЕ МУРАДОВА НИЗАМОВА УЛ. „ОСЕМНАДЕСЕТА“№2 С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО ЗИЙНЕБ МУРАД АХМЕД УЛ. „ПЕТА“№9 С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО ДЕМИР МИЛЕВ ИНДЖЕВ С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО АЙШЕ МУРАДОВА ИЛЯЗОВА УЛ. „ПЕТНАДЕСЕТА“№3 С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО ЕМИНЯ АХМЕД АХМЕД УЛ. „ШЕСТНАДЕСЕТА“№25 С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО ЗЕКИЯ АХМЕД НАЗИФ УЛ. „ЕДИНАДЕСЕТА“№14 С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО АТЧЕ АХМЕД ИЛЯЗ УЛ. „ЕДИНАДЕСЕТА“№14 С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО БЕХИДЖЕ АХМЕД ИЛЯЗ УЛ. „АНА ФЕЛИКСОВА“ №12, ВХ.3, ЕТ. 10, АП.69 ГР. ВАРНА ДО ЮСНИЕ МУСТАФА ЛЯТИФ УЛ. „ЧЕТИРИНАДЕСЕТА“№15 С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО АБИЛ МУСТАФА ХАЛИЛ УЛ. „СЕДЕМНАДЕСЕТА“№5 С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО КРАСИМИР МАРИНОВ МАДЖУРОВ Ж.К. ВЛ. ВАРНЕНЧИК БЛ.307 ВХ.2 ЕТ,4 АП.31 ГР. ВАРНА ДО МИРЯМ МУСТАФА ХАЛИЛ УЛ. „СЕДЕМНАДЕСЕТА“№2 С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО НАСБИЕ ЮМЕР ХАЛИЛ УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“№60 ГР. ПРОВАДИЯ ДО ГЮЛДЖИХАН ХАЛИЛ МУСТАФА УЛ. „ВАСИЛ КОЛАРОВ“№16 А ЕТ.5 АП.19 ГР. ПРОВАДИЯ ДО АТИДЖЕ ХАЛИЛ МУСТАФА УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“№60 ГР. ПРОВАДИЯ ДО МУСТАФА ХАЛИЛ МУСТАФА УЛ. „СЕДЕМНАДЕСЕТА“№4 С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО МАКБУЛЯ МЕХМЕД МЮМЮН УЛ. „ПЕТНАДЕСЕТА“№25 С. ПАРТИЗАНИ ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО ДЖЕВДЕТ МЕХМЕД МЮМЮН УЛ. „ПЕТНАДЕСЕТА“№25 С. ПАРТИЗАНИ ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО ЗИНЕБ ИСМАИЛОВА ИСМАИЛОВА УЛ. „СЕДЕМНАДЕСЕТА“№7 С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО МЕХМЕД ХАЙРУЛА МЕХМЕД УЛ. „ШЕСТНАДЕСЕТА“№10 С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО ФАТМЕ КЯМИЛОВА ИСМАИЛ Ж.К. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“ БЛ. 217 ВХ. 1 ЕТ.6 АП.24 ГР. ВАРНА ДО ИСМАИЛ КЯМИЛОВ МЮМЮНОВ Ж.К. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“ БЛ. 217 ВХ. 1 ЕТ.6 АП.24 ГР. ВАРНА ДО ХАЛИЛ МЮМЮНОВ КЯМИЛОВ УЛ. „ТРИНАДЕСЕТА“№8 С. МЕДОВЕЦ ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО СЕМРА МЮМЮНОВА МЕХМЕД УЛ. „ДВАДЕСЕТ И ВТОРА“№3 С. МЕДОВЕЦ ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ДО ХАСАН АХМЕД МУСТАФА УЛ. „ДВАНАДЕСЕТА“№24 С. ЛОПУШНА ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ
Документи: 
Публикация на:: 
Варна

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви съобщаваме, че е започнато административно производство по подадено заявление от  ЗИЙНЕБ ХАСАН ИСМАИЛ, с което се иска изменение на КРНИ по кадастрална карта от територията на с. Лопушна, с. Медовец и с. Поляците, общ. Дългопол, обл. Варна,  изразяваща се в следното: Нанасяне на настъпили промени в КРНИ, заличаване на вашия наследодател АЛИ АЛИОСМАНОВ ШАКИР и вписване на ЗИЙНЕБ ХАСАН ИСМАИЛ с Констативен нот.акт книга: ПРЕХВЪРЛЯНИЯ, том: 10, № 34, дата: 22.10.2018, двойно вх. № 3529, дело 1780 за ПИ с идентификатори 44294.22.5; 44294.25.74; 44294.30.5; 44294.33.22; 44294.34.29; 44294.35.7; 44294.39.26; 44294.55.29; 44294.57.78; 44294.58.33; 44294.59.2; 44294.59.49; 44294.59.80; 44294.60.41; 44294.64.21; 44294.65.70; 47620.99.19; 57457.86.51. 

            На основание чл. 34, ал.3 от АПК, в седемдневен от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да изразите становище  по адмистративната преписка.

            Във връзка с разпоредбите на чл. 53, ал.2 от ЗКИР и чл. 69, ал.2 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г., след изтичане на седемдневния срок, КРНИ ще бъде променен.

 

С уважение,

 

инж. Красимира Божкова

Началник на СГКК-Варна

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри