Дирекция „Административно-правно обслужване“

Версия за печатВерсия за печат

ДИРЕКТОР

ВЕСЕЛИНА ВИТКОВА

Тел.: 8188324


 

Дирекция „Административно-правно обслужване“ организира и извършва:

1. правното обслужване, включително във връзка с договори, споразумения, проекти на заповеди, процесуално представителство по дела, съгласуване на проекти на актове, изготвени от администрацията, както и контрола за срочното изпълнение на задачите; разработва програми за развитие на кадастъра и програми за развитие на Агенцията;

2. дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица;

3. деловодното обслужване, включително обработка на входящите и изходящите документи и вътрешната поща, комплектуване и водене на учрежденския архив;
4. кадровото обслужване, включително изготвянето на проекти на трудови договори и актове за назначаване на държавните служители, разработването на проекти на нормативни актове за средната работна заплата и числеността на служителите, организирането и провеждането на курсове, семинари и други форми на обучение за повишаване квалификацията на служителите, както и отговаря за дейностите по безопасни и здравословни условия на труд съгласно нормативните актове;
5. изготвянето на становища по прилагането на ЗКИР и на ЗГК, разработването на проекти на нормативни актове в областта на кадастъра, геодезията, картографията и геоинформатиката и на методически указания по прилагането им и съгласуването на проекти на нормативни актове, изготвени от други ведомства;
6. изготвянето на отговори на жалби, предложения и сигнали на физически и юридически лица по въпроси, свързани с дейностите по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри;
7. изготвянето на тръжната документация по процедурите за възлагане на обществени поръчки, планове, отчети и други документи съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), включително договори, споразумения, проекти на заповеди; организира провеждането на процедурите съгласно ЗОП;
8. воденето и съхраняването на регистъра и досиетата на договорите в Агенцията.