Дирекция „Финансово-стопанско управление“

Версия за печатВерсия за печат

Директор на дирекция

ПОЛИНА ЗАШЕВА  


1. организира и извършва финансово-счетоводното обслужване на Агенцията в съответствие с изискванията на националното законодателство, включително съставянето на проекта на бюджет;

2. анализира и администрира разходите, извършвани от Агенцията;

3. следи за изпълнението на утвърдените капиталови разходи и изготвя отчети и анализи;

4. осигурява данните и изготвя годишния финансов отчет на Агенцията;
5. осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;
6. подпомага и координира дейността на Агенцията във връзка с участието й в международни дейности в областта на геодезията, картографията и кадастъра;
7. планира и проучва възможности за допълнителни източници на финансиране на дейностите, извършвани от Агенцията;
8. осъществява подготовка, разработване и изпълнение на проекти, финансирани от международни финансови институции, Европейските структурни и инвестиционни фондове, други финансови инструменти или механизми;
9. създава и поддържа контакти на Агенцията в страната и в чужбина и провежда медийни стратегии и политики;
10. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на Агенцията с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, консумативи и обзавеждане;
11. отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и опазване на движимите вещи, предоставени на Агенцията;
12. осигурява поддръжката на сградния фонд, инсталациите и съоръженията и организира сключването на договори с външни изпълнители;
13. организира и осъществява цялостното техническо обслужване на Агенцията с транспорт, както и регистрацията на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка, ремонт и годишни прегледи;
14. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности.