.Дирекция „Геодезия и картография“

Версия за печатВерсия за печат

ДИРЕКТОР

ИНЖ. РУМЕН ЯНКОВ

Тел.: 818 83 10


 

1. планира и организира възлагането, контрола и приемането на основните геодезически и картографски дейности, свързани със:
а) геодезическите мрежи с местно предназначение;
б) работната геодезическа основа;
в) държавната нивелачна мрежа и мрежата от мареографни станции;
г) едромащабната топографска карта;
2. подпомага изпълнителния директор при осъществяването на координацията и контрола на дейностите в областта на геодезията и картографията;
3. участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на геодезията и картографията, разработва методически указания по прилагането им и съгласува проекти на нормативни актове, изготвени от други ведомства;
4. подпомага провеждането на процедурите по геодезия, картография и кадастър (относно създаване на геодезическа основа);
5. организира и поддържа дейността на Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и обслужването с геодезически, картографски и геоинформационни материали и данни;
6. осъществява приемането, регистрирането и обработването на геодезически, картографски и кадастрални материали и данни в Геокартфонда;
7. администрира и поддържа базите данни с геодезическа, кадастрална и специализирана информация в създадения електронен архив на Геокартфонда и извършва мониторинг за функционирането на специализираната информационна система;
8. води регистър на географските имена в Република България, установява транскрип­цията и правописа им и въвеждането на техните стандартизирани форми за нуждите на топографията, картографията, кадастъра, средствата за масово осведомяване, издателствата, както и за други потребители;
9. ръководи методически и координира службите по геодезия, картография и кадастър при изпълнението и приемането на геодезически и картографски дейности;
10. разработва дългосрочна програма и насоки за развитието на дейностите на геодезията и картографията;
11. изготвя анализи, отчети, становища и отговори на постъпили въпроси в областта на геодезията и картографията;
12. осъществява координацията и контрола върху изпълнението на сключените договори за изработване на геодезически и картографски материали и данни, изработва отчет за тяхното изпълнение.