Дирекция „Информационни системи“

Версия за печатВерсия за печат

Директор на дирекция

ИНЖ. СТЕФАН ПЕТРОВ 


1. подпомага изпълнителния директор при осъществяване на координацията и контрола на дейностите в областта на специализираните информационни и геоинформационни системи;

2. контролира и координира дейностите, свързани с информационната система на кадастъра и защитата на информацията от неоторизиран достъп;
3. поддържа базите данни с кадастрална и специализирана информация в работно и актуално състояние и извършва мониторинг на функционирането им; администрира комуникацията между централните масиви от данни и регионалните бази данни, разположени в службите по геодезия, картография и кадастър;
4. администрира дейността по даване права на потребителите до информационните и техническите ресурси в инфраструктурата на Агенцията;
5. организира и координира интеграцията на нови информационни и геоинформационни системи и разширяването на функционалността на съществуващите;
6. осигурява взаимодействието на информационните системи на Агенцията с информационните системи на други ведомства и организации;
7. подпомага и консултира специализираните звена в Агенцията при работа със специализирани информационни и геоинформационни системи;
8. изгражда и поддържа инфраструктура за пространствени данни в изпълнение на ангажиментите на Агенцията съгласно Закона за достъп до пространствени данни и Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE);
9. администрира, поддържа и контролира уебстраниците, регистрите на правоспособните лица и вътрешната мрежа на Агенцията;
10. организира поддръжката на хардуера и софтуера и на специализирани информационни и геоинформационни системи на Агенцията и изготвянето на технически задания за възлагане на обществени поръчки за тяхното осигуряване;
11. обезпечава предоставянето на електронни административни услуги от Агенцията, следи за удовлетвореността на потребителите на кадастрална информация и предлага насоки за развитие;
12. осъществява координацията и контрола върху изпълнението на сключените договори за поддръжката на информационните и геоинформационните системи на Агенцията и изработва отчет за тяхното изпълнение;
13. подпомага провеждането на процедури по ЗОП за географски информационни системи, информационни системи, комуникации, електронни услуги, хардуер и базов софтуер.