Дирекция "Кадастрална и специализирани карти"

Версия за печатВерсия за печат

ДИРЕКТОР

ИНЖ. СИЛВИЯ КОЕВА

Тел. № 8188370


1. планира дейността на Агенцията по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, специализираните карти по ЗУЧК и специализираните карти за устройствено планиране;
2. подпомага провеждането на процедурите по създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри;
3. планира дейността на Агенцията и провежда процедурите по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри чрез преобразуване на картата на възстановената собственост;
4. преобразува картата на възстановената собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри;
5. контролира дейността на службите по геодезия, картография и кадастър относно спазването на процедурите при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, специализираните карти по ЗУЧК и специализираните карти за устройствено планиране;
6. събира данни и изготвя анализи за състоянието на кадастъра и специализираните данни за обектите – публична държавна и публична общинска собственост, по ЗУЧК;
7. изготвя технически задания и прави предложения за възлагане на обществени поръчки за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри и на специализирани карти по ЗУЧК;
8. участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на кадастъра и на методически указания по прилагането им;
9. предоставя кадастрална информация за територията на страната;
10. организира и контролира дейността по вписване и заличаване от регистрите на правоспособните лица;
11. осъществява приемането, регистрирането, обработването и съхраняването на кадастрални данни и други данни;
12. осъществява контрол върху сключените договори за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри и на специализираните карти по ЗУЧК и изработва отчет за тяхното изпълнение;
13. контролира цялостната дейност по преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри;
14. разработва стандарти за работа на службите по геодезия, картография и кадастър;
15. осъществява връзката с ведомства и общини, подготвя и организира сключването на договори с тях за предоставяне на кадастрални и геодезически данни и за съвместна дейност при обслужването на физически и юридически лица с информация от кадастралната карта, кадастралните регистри и специализираните данни.