Обява за Главен експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ (СПК) в СГКК Плевен

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Job status: 
Затворена

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, специализирана администрация на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Павлина Кръстева Иванова

 

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 11.05.2018 г. от 11.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, специализирана администрация на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати.

 

 

 

Председател на конкурсната комисия: /п/ 

 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Главен експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ (СПК), Служба по геодезия картография и кадастър (СГКК) Плевен,  с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“,

1.2. Професионална област – Геодезия;

1.3. Минимален професионален опит – 2 години. Минимален ранг - IV младши.

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 510 до 1200 лв. (за първа степен).

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

3.1. Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения.

3.2. Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.

3.3. Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

3.4. Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.

3.5. Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите.

3.6. Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.

3.7. Компютърни умения - Ползване на MS Windows, MS Word, Excel, Internet и софтуер за обработка на кадастрални данни и софтуер за проверка на геодезическата основа и цифровия вид на ККР.

 

Кратко описание на длъжността:

- Подпомага началника на службата при осъществяването на дейностите по кадастъра.

- Проверява цифровите модели чрез контролни компютърни програми на АГКК.

- Участва в приемателните комисии по чл.45 и чл.47, ал.1 и ал.2  ЗКИР за района на действие на службата.

- Участва в работата на експертните съвети към общините.

- Участва в приемането на геодезични мрежи с местно предназначение.

- Извършва полски и канцеларски проверки на представяните от фирмите материали при изработването на ККР и РГО.

- Организира подготовката на протоколите за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри на комисията във връзка с чл.4, ал.2 от Наредба №19.

- Организира и участва в контрола за поддържане на основната база данни на кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) в актуално състояние.

- Изготвя становища, експертни анализи и отговори на жалби по КК и КР.

- Извършва оценка на точността и проверка на актуалността на кадастралните планове.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 20.04.2018г. вкл.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1или в СГКК Плевен, ул. А. Стамболийски №1, ет.8, лично или чрез пълномощник.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайетата в централното управление на АГКК, в СГКК Плевен и на интернет страницата на Агенцията – www.cadastre.bg

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188387.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.