Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Статус на обществената поръчка: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9040537/06.04.2015г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър” 

 

Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на АГКК, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, съгласно техническа спецификация, в рамките на прогнозната стойност.

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 15:00 ч. на 17.04.2015г