ОБЩИНА САМУИЛ, област Разград

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Сканирана заповед: 

З А П О В Е Д

 

№РД-13-157/28.07.2017 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и електронно писмо от 10.07.2017 г. на Община Самуил, област Разград

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Самуил, област Разград:         

            Ахмед Салиев Неджибов – гл. специалист в общината, служебен имейл: info@samuil.eu, служебен адрес: област Разград, община Самуил, с. Самуил 7454, ул. „Хаджи Димитър“ № 2;

            Гина Петрова Занкова – гл. специалист в общината, служебен имейл: info@samuil.eu, служебен адрес: област Разград, община Самуил, с. Самуил 7454, ул. „Хаджи Димитър“ № 2,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-32 от  27.07.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Самуил, на територията на община Самуил – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Самуил и на началника на СГКК – Разград, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Разград и Община Самуил.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Разград.

                                                                     

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри (наричани в споразумението за краткост “КККР”). Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и