Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал .1 , т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ