Каква точно е процедурата по изработвне на КККР стъпка по стъпка, както и сроковете?

Версия за печатВерсия за печат

Условията и редът за създаване, приемане и одобряване на ККР са регламентирани в ЗКИР и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане – Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3), Наредба № 19 за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, Наредба № 15 за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра, както и в техническите задания, които са неразделна част от договорите за възлагане на дейности по кадастъра.

ККР има за цел да документира и поддържа, в цифров вид, в актуално състояние данните за границите, размерите, местоположението, начина на трайно ползване и предназначение на имотите, както и да събира и съхранява данни за собствениците и носителите на други вещни права и актовете, от които те черпят правата си.

Дейностите по изработване на ККР се извършват от правоспособни физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на ЗКИР и са вписани в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

Изборът на лицата, на които се възлагат дейностите по създаване на ККР става след провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

В изпълнение на ЗКИР и ЗОП, в резултат на проведените през 2014 г. обществени поръчки, АГКК е сключила договори и са открити производства по създаването на ККР за седем района на Столична община, както и за 72 броя населени места в областите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Ловеч, Плевен, Перник, Разград, Стара Загора, Хасково, Шумен, Софийска област, с обща площ 186 334 ха.

Производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри преминава през следните етапи:

-       производството се открива със заповед на изпълнителния директор на АГКК, в която се определят границите на територията, за която ще се изработва ККР, правоспособното лице на което се възлага изработването й, както и графика за извършване на тази дейност;

-       заповедта се обнародва в „Държавен вестник“, разгласява се чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни всекидневника и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на СГКК, общината и кметството. След издаване на заповедта, службата по геодезия, картография и кадастър съвместно с правоспособното лице, на което е възложено изработването на ККР, организират информационна кампания за разгласяване на целите, задачите и значението на кадастъра и на правата и задълженията на лицата;

-       изработените от правоспособното лице ККР се приемат от службата по геодезия, картография и кадастър. Приетите ККР се обявяват на заинтересуваните лица чрез съобщение в „Държавен вестник“, което се разгласява чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни всекидневника и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството;

-       в 30-дневен срок от публикуване на обявата за приемане  в „Държавен вестник“, собствениците могат да направят писмени възражения по приетата ККР пред службата по геодезия, картография и кадастър;

-       възраженията се разглеждат, в 30-дневен срок след изтичането на срока за подаването им, от комисия, назначена от изпълнителния директор на АГКК. Комисията се произнася по всяко едно от тях с мотивирано решение, обективирано в протокол;

-       след произнасяне по възраженията, комисията дава срок (не по  - дълъг от 45 дни) на правоспособното лице да отрази основателните възражения в кадастралната карта и кадастралните регистри;

-          изпълнението на задълженията за отразяване на основателните възражения се приема от службата по геодезия, картография и кадастър;

-       приетите ККР, след приемане и отразяване на основателните възражения, се представят на изпълнителния директор на АГКК, който издава заповед за одобряване на ККР;

-       заповедта се съобщава на заинтересуваните лица, като се обявява в „Държавен вестник“, разгласява се чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни всекидневника, и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството;

-       в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“, заповедта за одобряване на ККР може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождението на имота;

-       заповедта за одобряване на ККР влиза в сила след изтичането на срока за нейното обжалване за имотите, за които няма подадени жалби.