Актуален График за възлагане на Обществени поръчки за 2017

График за възлагане на обществени поръчки на АГКК за 2017 година- изменнен декември 2017

Актуален

УТВЪРДИЛ:

 

Изпълнителен директор на АГКК

ИНЖ.  МИХАИЛ КИРОВ

 

График за възлагане на обществени поръчки на АГКК за 2017 година

Предмет на поръчката

Вид на процедурата

Прогнозна стойност

в лева

Планирано начало

на процедурата