Актуален График за възлагане на Обществени поръчки за 2017

ГРАФИК ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА АГКК ЗА 2017 г.- актуален от 18.04.2017

Подписан документ: 
Актуален

УТВЪРДИЛ:

 

Изпълнителен директор на АГКК

ИНЖ.  МИХАИЛ КИРОВ

 

График за възлагане на обществени поръчки на АГКК за 2017 година