Актуален График за възлагане на Обществени поръчки за 2017

ГРАФИК ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА АГКК ЗА 2017 г.- актуален от 18.04.2017

Актуален

УТВЪРДИЛ:

 

Изпълнителен директор на АГКК

ИНЖ.  МИМА ЧАЛЕВА

 

График за възлагане на обществени поръчки на АГКК за 2017 година

 

Предмет на поръчката

Вид на процедурата

Прогнозна стойност

в лева

Планирано начало

на процедурата