Актуален График за възлагане на Обществени поръчки за 2018

График за възлагане на обществени поръчки на АГКК за 2018 година- актуален от 28.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
Подписан документ: 
Актуален

УТВЪРДИЛ:

 

Изпълнителен директор на АГКК

ИНЖ.  ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

График за възлагане на обществени поръчки на АГКК за 2018 година 

Предмет на поръчката

Вид на процедурата

Прогнозна стойност

в лева

Планирано начало

на процедурата

Планиранo време за подготовка и провеждане и сключване на договор по процедурата

Срок на изпълнение на договор

Отговорни звена

 

ПРОЦЕДУРИ ПО ИЗДРЪЖКА НА АГКК /в т.ч. и капиталови разходи/

 1. 1.                

„Почистване на работните и сервизни помещения в сградите на АГКК , гр. София, ул. Мусала №1 и в сградите, етажите от сгради и помещения, заети от териториални звена-СГКК, находящи се на територията на страната“

ЦОП

850 227,84 лв.

без ДДС

 

1 020 273,41 лв.

с ДДС

2018 г.

Два месеца

36 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

 1. 2.                

„Проектиране, изработка, доставка и монтаж на асансьори в СГКК-София, СГКК-Силистра и СГКК-Ловеч и осъществяване на строителен надзор

*Забележка: Една или няколко процедури с обособени позиции

Открита процедура

150 000 лв.

без ДДС

180 000 лв.

с ДДС

март

2018 г.

Шест месеца

5-7 месеца за различните обособени позици

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

 1. 3.                

„Осъществяване на строителен надзор“ във връзка с  „Преустройство на самостоятелен обект в приземен етаж на административна сграда в приемна за граждани в гр. Шумен,УПИ XIII4301, кв. 271, имот ид. №180, изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни работи“

Договаряне без предварително обявление

 

6 000 лв. без ДДС

януари 2018 г.

До два месеца

6 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

 1. 4.                

„Инженеринг на трафопост за присъединяване към електрическата мрежа със сигурност на захранване-първа и нулева категория на административни сгради, находящи се на улица „Мусала“ №1, м. „Павлово-Бъкстон“, СО-район „Витоша“

Събиране на оферти с обява

105 000 лв.

без ДДС

 

март

2018 г.

До два месеца

 

 

 

18 месеца

 

 

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

 1. 5.                

„Извършване на основни и текущи ремонти в сгради на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“ по обособени позиции:

ОП 1 - „Основен ремонт (на сградите) на Мареографни станции „Иракли“ и „Ахтопол“

ОП 2 - „Извършване на текущи ремонти в сгради на АГКК, находящи се в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София“

Открита процедура

 

ОП 1–440 000 лв.

ОП 2–150 000 лв.

 

Общо:

 

580 000 лв.

без ДДС

април 2018 г.

Шест месеца

ОП 1 – до 6 месеца

 

ОП 2 – 18 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

5а.

„Извършване на текущ ремонт в апартаменти на АГКК, находящи се на бул. „Черни връх“ 41, вх. А, ап. 2 и ж.к. Дружба, бл. 35, вх. В, ап. 39“

*Забележка: на основание чл. с чл. 21, ал. 6 ЗОП процедурата ще се възлага по реда на чл. 187 ЗОП

Събиране на оферти с обява

70 000 лв.

без ДДС

април 2018 г.

До два месеца

2 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

 1. 6.                

Доставка на нерециклирана хартия за нуждите на АГКК и СГКК

ЦОП

65 000 лв.

без ДДС

Януари 2018

Два месеца

До 31.12.2018.г

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

 1. 7.                

Доставка на бланки и пликове за нуждите на АГКК и СГКК

ЦОП

110 000 лв.

без ДДС

март

2018

Два месеца

24 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

 1. 8.                

Доставка на канцеларски материали за нуждите на АГКК и СГКК

ЦОП

155 000 лв.

без ДДС

март 2018

Два месеца

24 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

 1. 9.                

Доставка и монтаж на офис – обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации

ЦОП

159 921 лв.

без ДДС

март-април 2018 г.

Два месеца

24 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

 1. 10.             

Осъществяване на охранителна дейност на обекти на агенцията по геодезия, картография и кадастър по шест обособени позиции

Открита процедура

335 700 лв.без ДДС

402 840 лв.без ДДС с опция в р-р на 20%

юли

2018

Шест месеца

24 месеца

Дирекция АПФО, отдел ОП, отдел УСЛ и служител по сигурността на информацията

 1. 11.             

„Подмяна на дограма по фасада на 6 и 7 етаж на сграда, находяща се в гр. Разград, ул. „Бузлуджа“ № 2“

Открита процедура

132 000 лева без ДДС

юли

2018

Шест месеца

18 месеца

Дирекция АПФО, отдел ОП и отдел УСЛ

 1. 12.             

Обзавеждане на сгради в Иракли и в Ахтопол

Събиране на оферти с обява

До 70 000 лв.

без ДДС

август 2018

Два месеца

Срок на действие на договора -12 месеца; срок за доставка -  45 дни от направена заявка

Дирекция АПФО, отдел ОП и отдел УСЛ

 1. 13.             

Абонаментно обслужване на климатична техника, монтирана в сградите на АГКК и СГКК

Събиране на оферти с обява

70 000 лв.

без ДДС

ноември 2018г.

два месеца

12 месеца

Дирекция АПФО, отдел ОП и отдел УСЛ

 1. 14.             

Извънгаранционно техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на АГКК

Събиране на оферти с обява

До 70 000лв.

без ДДС

септември-октомври 2018

Два месеца

24 месеца

Дирекция АПФО, отдел ОП и отдел УСЛ

 1. 15.             

Осигуряване на застраховки за нуждите на агенция по геодезия, картография и кадастър по 3 (три) обособени позиции

Събиране на оферти с обява

До 70 000 лв.

без ДДС

ноември 2018

два месеца

12 месеца

Дирекция АПФО, отдел ОП и отдел УСЛ

 1. 16.             

Доставка на гориво за сл.автомобили и смазочни материали и автокозметика

ЦОП

200 000 лв. без ДДС за гориво и 24 000 лв. без ДДС за автокозметика и смаз.м-ли

октомври-ноември 2018

Два месеца

24 месеца

Дирекция АПФО, отдел ОП и отдел УСЛ

 1. 17.             

Предоставяне на далекосъбщителни услуги чрез обществена далекосъбщителна подвижна клетъчна мрежа  по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на АГКК, в това число специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност

Открита процедура

52 800 лв. без ДДС

95 000 лв. без ДДС с опциите

Октомври-ноември 2018

Шест месеца

24 месеца

Дирекция АПФО, отдел ОП и отдел УСЛ

 1. 18.             

„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства от различни марки за нуждите на АГКК” с две обособени позиции

Открита процедура

ОП 1–364 400 лв

ОП 2– 35 600 лв.

Общо:

400 000 лв.

без ДДС

юли 2018

шест месеца

6 месеца

Дирекция АПФО, отдел ОП и отдел УСЛ

 1. 19.             

Избор на доставчик на нетна ел.енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за нуждите на АГКК – 7 об.п.

Открита процедура

870 000 лв.

без ДДС

декември 2018

или януари 2019

 

 

 

Шест месеца

 

 

 

36 месеца

Дирекция АПФО, отдел ОП и отдел УСЛ

 1. 20.             

Текущи ремонти по об.позиции

 

Забележка: Процедурата ще бъде стартирана при предоставяне на поискан допълнителен сграден фонд и/или след завършване на конструктивно укрепване на сградата в Перник, повредена от земетресение преди години.

Открита процедура

Ще се определи допълнително в зависимост от предоставения сграден фонд, неговата големина и състояние

2018

В зависимост от това дали и кога ще бъде предоставен допълнителния сграден фонд

Шест месеца

12 месеца

Дирекция АПФО, отдел ОП и отдел УСЛ

 1. 21.             

„Доставка на природен газ за отопление на административните сгради на АГКК- София и службите в град Ловеч, Габрово, Ямбол и Стара Загора“ по 5 (пет) обособени позиции

 

Договаряне без предварително обявление

ОП 1– 90 000  лв

ОП 2 – 6 000 лв.

ОП 3 – 6 000 лв

ОП 4 – 6 000 лв.

ОП 5 – 10 500 лв

Общо:

118 500 лв. без ДДС

август 2018

един месец

3 години за всеки един от договорите

Дирекция АПФО, отдел ОП и отдел УСЛ

 1. 22.             

Климатизиране на Дейта център

Открита процедура

120 000 лв.

без ДДС

декември 2018

Шест месеца

4 месеца

Дирекция АПФО, отдел ОП и отдел УСЛ

 

ПРОЦЕДУРИ ПО ОПДУ

 1. 23.             

„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия“

Открита процедура

1 727 753 лв.

без ДДС

 

май 2018 г.

Шест месеца

ОП 1 – 9 месеца.

ОП 2 – 8 месеца

ОП 3 –  9 месеца

ОП 4 – 9 месеца

ОП 5 – 10 месеца.

ОП 6 – 9 месеца

ОП 7 – 9 месеца

ОП 8 – 10 месеца
ОП 9 – 8 месеца

ОП 10 – 8 месеца

ОП 11 – 9 месеца

Дирекция АПФО, отдел ОП, отдел ФСП
дирекция ГКК, отдел СПКККР

 1. 24.             

„Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра по 2 (две) обособени позиции“

*Забележка: Повторно стартиране

Открита процедура

ОП 1 – 3 916 667 лв.

 

ОП 2 – 83 333 лв. 

 

Общо:

4 000 000 лв.

без ДДС

 

януари 2018 г.

Шест месеца

Обособена позиция № 1 – 24 месеца – СПРЯНА

(Подадената жалба от „ЙОАНА – 05“ ЕООД е оставена без разглеждане от КЗК. Разпореждането на КЗК е обжалвано пред ВАС. ВАС е оставила без разглеждане жалбата – Няма данни определението да е влязло в сила към 19.07.2018 г.)

 

Обособена позиция № 2 - 24 месеца

ПРЕКРАТЕНА с Решение № РД-19-1/13.03.2018

Дирекция АПФО, отдел ОП, отдел ФСП

Дирекция ИТПД

 1. 25.             

„Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

Открита процедура

83 333 лв. без ДДС

Юли 2018

Пет месеца

24 месеца

Дирекция АПФО, отдел ОП, отдел ФСП

Дирекция ИТПД

 1. 26.             

„Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия, картография и кадастър по четири обособени позиции”

Открита процедура

ОП 1- 42 000 лв.

ОП 2- 22 000 лв.

ОП 3- 41 000 лв.

ОП 4- 41 000 лв.

Общо:

146 000 лв.

без ДДС

август 2018 г.

Четири месеца

ОП 1 – три месеца

ОП 2 – три месеца

ОП 3 – осем месеца

ОП 4 – осем месеца

Дирекция АПФО, отдел ОП, отдел ФСП

 

Планирани обществени поръчки за възлагане на дейности за създаване на КККР през 2018 г.

*(договори ще бъдат сключени при осигурено финансиране) 

 1. 27.             

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр.Кресна и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра“ по 12 (дванадесет) обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Брезница и с. Корница, община Гоце Делчев, с. Горна Сушица, с. Лиляново, с. Пирин, с. Плоски и с. Сугарево, община Сандански, с. Илинденци (вкл. общински център с. Струмяни), община Струмяни с. Брежани, с. Градево и с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград“;

Обособена позиция 2: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Бело поле, с. Бистрица, с. Горно Хърсово, с. Дъбрава, с. Зелендол, с. Изгрев, с. Марулево, с. Мощанец, с. Покровник, с. Рилци и с. Церово, община Благоевград, област Благоевград“;

Обособена позиция 3: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Българчево, с. Бучино, с. Габрово, с. Дебочица, с. Делвино, с. Дренково, с. Клисура, с. Лешко, с. Лисия,
с. Логодаж, с. Обел, с. Падеш,
с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“;

Обособена позиция 4: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землището на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна“;

Обособена позиция 5: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Балдево, с. Гърмен, с. Ковачевица, с. Лещен, с. Марчево, с. Огняново, с. Осиково, с. Рибново и с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград“;

Обособена позиция 6: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Беласица, с. Габрене, с. Камена, с. Ключ, с. Коларово, с. Първомай,
с. Самуилово, с. Скрът, с. Струмешница и с. Яворница, община Петрич, област Благоевград“;

Обособена позиция 7: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Генерал Тодоров, с. Кромидово, с. Кулата, с. Кърналово,
с. Марикостиново, с. Митино, с. Ново Кономлади и с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“;

Обособена позиция 8: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Кресна, с. Горна Брезница, с. Долна Градешница, с. Ощава, с. Сливница и с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград“;

Обособена позиция 9: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София“;

Обособена позиция 10: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Доктор Йосифово,  с. Студено буче, с. Славотин и с. Смоляновци, община Монтана, с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Спанчевци, с. Драганица, с. Стояново и с. Черкаски, община Вършец, област Монтана“;

Обособена позиция 11: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Боденец, с. Върбешница, с. Горна Бешовица, с. Горна Кремена, с. Кален, с. Крапец и с. Цаконица, община Мездра, област Враца“;

Обособена позиция 12: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Долна Кремена, с. Лик, с. Ослен Криводол, с. Старо село и с. Царевец, община Мездра, област Враца“.

Открита процедура

ОП 1 – 186 704 лв.

ОП 2 – 149 338 лв.

ОП 3 – 152 936 лв.

ОП 4 – 46 867 лв.

ОП 5 – 123 473 лв.

ОП 6 – 148 117 лв.

ОП 7 – 129 546 лв.

ОП 8 – 118 654 лв.

ОП 9 – 153 098 лв.

ОП 10 – 328 396 лв.

ОП 11 – 131 731 лв.

ОП 12 – 118 301 лв.

 

Общо:

1 787 161 лв. без ДДС

2 144 593 лв. с ДДС

Март 2018 г.

Шест месеца

ОП 1 – до 17 месеца.

ОП 2 – до 16 месеца

ОП 3 – до 16 месеца

ОП 4 – до 15 месеца

ОП 5 – до 15 месеца.

ОП 6 – до 16 месеца

ОП 7 – до 16 месеца

ОП 8 – до 16 месеца
ОП 9 – до 17 месеца.

ОП 10 – до 19 месеца

ОП 11 – до 16 месеца

ОП 12 – до 16 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД,  Дирекция КСК, отдел СПКККР

 1. 28.             

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Долни чифлик и гр. Генерал Тошево и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Смядово, Нови пазар, Велики Преслав и Генерал Тошево“ по обособени позиции и създаване на КККР на имоти в землищата на с. Ново Оряхово и с. Шкорпиловци, община Долни чифлик и с. Самотино, община Бяла, област Варна, за които заповедите за одобряване са обявени за нищожни“ по обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Лъка, с. Каменар, с. Александрово, с. Медово и с. Горица, община Поморие и селищно образувание Каменско на територията на населено място с. Манолич, община Сунгурларе, област Бургас”;

Обособена позиция 2: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Долни чифлик, с. Пчелник, с. Старо Оряхово, с. Рудник, с. Кривини и с. Юнец, община Долни чифлик, област Варна”;

Обособена позиция 3: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Венелин,
с. Гроздьово, с. Горен чифлик, с. Голица, с. Нова Шипка, с. Бърдарево, с. Булаир и с. Солник, община Долни чифлик, област Варна”;

Обособена позиция 4: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Плиска и
с. Кюлевча, община Каспичан, с. Риш и
с. Черни връх, община Смядово, област Шумен”;

Обособена позиция 5: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Стан,
с. Зайчино ореше, с. Стоян Михайловски, с. Памукчии и с. Избул, община Нови пазар, област Шумен”;

Обособена позиция 6: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Златар,
с. Драгоево, с. Осмар, с. Кочово,
с. Троица и с. Хан Крум, община Велики Преслав, област Шумен”;

Обособена позиция 7: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Генерал Тошево, с. Петлешково, с. Писарово,
с. Присад, с. Дъбовик, с. Пленимир,
с. Равнец, с. Кардам, с.Огражден и
с. Снягово, община Генерал Тошево, област Добрич”;

Обособена позиция 8: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Александър Стамболийски, с. Бежаново, с. Вичово,
с. Спасово, с. Рогозина, с. Чернооково,
с. Балканци, с. Василево, с. Великово,
с. Горица, с. Калина, с. Конаре,
с. Сираково, с. Средина, с. Сърнино,
с. Люляково, с. Малина и с. Преселенци, община Генерал Тошево, област Добрич”;

Обособена позиция 9: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Зограф,
с. Пчеларово, с. Краище, с. Красен,
с. Лозница, с. Росен, с. Росица, с. Житен, с. Градини, с. Сноп, с. Узово, с. Изворово и с. Къпиново, община Генерал Тошево, област Добрич";

Открита процедура

ОП 1 – 116 919 лв.

ОП 2 – 209 228 лв.

ОП 3 – 209 292 лв. 

ОП 4 – 151 491 лв.

ОП 5 – 158 495 лв. 

ОП 6 – 214 079  лв.

ОП 7 – 391 306 лв.

ОП 8 – 390 952 лв. 

ОП 9 – 396 414 лв.

 

Общо:

2 238 176  лв. без ДДС

2 685  811,20 лв. с ДДС

ноември  2018 г.

Шест месеца

ОП 1 – до 450 дни

ОП 2 – до 540 дни

ОП 3 – до 510 дни

ОП 4 – до 480 дни

ОП 5 – до 510 дни

ОП 6 – до 540 дни

ОП 7 – до 600 дни

ОП 8 – до 600 дни

ОП 9 – до 600 дни

 

Дирекция АПФО, отдел ОП, Дирекция ГКК, отдел СПКККР

28а.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на имоти в землищата на с. Ново Оряхово и с. Шкорпиловци, община Долни чифлик и с. Самотино, община Бяла, област Варна, за които заповедите за одобряване са обявени за нищожни

*Забележка: на основание чл. с чл. 21, ал. 6 ЗОП във вр. с чл. 20, ал. 4, т. 3 ЗОП

Директно възлагане

1 700 лв.

 

октомври 2018 г.

До месец

ОП 10 – до 180 дни

Дирекция АПФО, отдел ОП, Дирекция ГКК, отдел СПКККР

 1. 29.             

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове
с. Ружинци и гр. Хисаря и на други населени места в общини Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла“ по 9 (девет) обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Бело поле,
с. Динково, с. Дреновец, с. Тополовец,
с. Гюргич, с. Дражинци, с. Плешивец,
с. Ружинци и с. Черно поле, община Ружинци, област Видин”;

Обособена позиция 2: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Ботево,
с. Въртоп, с. Гайтанци, гр. Дунавци,
с. Жеглица, с. Ивановци и с. Цар Симеоново, община Видин, област Видин”;

Обособена позиция 3: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Синаговци, с. Слана бара, с. Търняне, с. Гомотарци, с.Капитановци, с. Кошава и с. Сланотрън, община Видин, област Видин ”;

Обособена позиция 4: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Батошево, с. Шумата, с. Градище, с. Душево и с. Ряховците, община Севлиево, област Габрово“;

Обособена позиция 5: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Плачковци, с. Радевци, с. Бижовци, с. Енчовци,
с. Престой и с. Фъревци, община Трявна, област Габрово“;

Обособена позиция 6: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Аламовци, с. Долен, с. Ерма река, с. Кушла, с. Старцево, с. Страшимир и с. Цацаровци, община Златоград, област Смолян“;

Обособена позиция 7: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Асеновец,
с. Баня, с. Брястово, с. Богданово, с. Бял кладенец и с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен“; 

Обособена позиция 8: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Стърмен, с. Пейчиново, с. Ботров, с. Полско Косово, с. Босилковци, с. Копривец, с. Дряновец, с. Бистренци, с. Лом Черковна и с. Пет кладенци, община Бяла, област Русе“; 

Обособена позиция 9: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землището на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив“.

Открита процедура

ОП 1 – 343 304 лв.

ОП 2 – 233 807 лв.

ОП 3 – 222 818 лв.

ОП 4 – 213 179 лв.

ОП 5 – 210 639 лв.

ОП 6 – 92 404 лв.

ОП 7 – 191 235 лв.

ОП 8 – 317 568 лв.

ОП 9 – 144 069 лв.

 

Общо:

1 969 023 лв. без ДДС

2 362 827,60  лв. с ДДС

октомври
2018 г.

Шест месеца

ОП 1 – до 570 дни

ОП 2 – до 540 дни

ОП 3 – до 540 дни

ОП 4 – до 540 дни

ОП 5 – до 540 дни

ОП 6 – до 450 дни

ОП 7 – до 510 дни

ОП 8 – до 570 дни
ОП 9 – до 480 дни

Дирекция АПФО, отдел ОП, Дирекция ГКК, отдел СПКККР

 1. 30.             

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих, с. Самуил, гр. Антоново и гр. Правец и на други населени места в общини Велико Търново, Полски Тръмбеш, Исперих, Самуил, Силистра и Антоново по 9 (девет) обособени позиции:

Обособена позиция 1: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Малки чифлик и с. Шереметя, община Велико Търново и с. Орловец, с. Петко Каравелово, с. Полски Сеновец, с. Каранци и с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново“;

Обособена позиция 2: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Вързулица, с. Масларево, с. Павел, с. Иванча и с. Климентово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново“;

Обособена позиция 3: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Исперих,
с. Печеница, с. Къпиновци, с. Подайва,
с. Средноселци и с. Лъвино, община Исперих, област Разград“;

Обособена позиция 4: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Бърдоква, с. Лудогорци, с. Старо селище, с. Йонково, с. Драгомъж, с. Делчево, с. Конево, с. Тодорово и с. Яким Груево, община Исперих, област Разград“;

Обособена позиция 5: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Богданци, с. Голяма вода, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хърсово, с. Богомилци, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Самуил и с. Хума, община Самуил, област Разград“;

Обособена позиция 6: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Ветрен, с. Сребърна, с. Полковник Ламбриново, с. Смилец и с. Професор Иширково, община Силистра, област Силистра“;

Обособена позиция 7: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Антоново, с. Девино, с. Черни бряг, с. Горна Златица, с. Долна Златица, с. Китино, с. Коноп, с. Пиринец, с. Присойна и с. Ястребино, община Антоново, област Търговище“;

Обособена позиция 8: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Орач, с. Поройно, с. Пчелно, с. Халваджийско, с. Вельово, с. Изворово, с. Богомолско, с. Длъжка поляна, с. Дъбравица, с. Крушолак, с. Малка Черковна, с. Милино, с. Равно село, с. Свободица, с.Стеврек, с. Таймище, с. Тиховец, с. Великовци, община Антоново, област Търговище";

Обособена позиция 9: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землището на гр. Правец, община Правец, област София“.

Открита процедура

ОП 1 – 223 975 лв.

ОП 2 – 221 533  лв.

ОП 3 – 218 128 лв.

ОП 4 – 225 903 лв.

ОП 5 – 331 577 лв.

ОП 6 – 198 111 лв.

ОП 7 – 232 264 лв.

ОП 8 – 257 710 лв.

ОП 9 – 166 011 лв.

 

Общо:

2 075 212 лв. без ДДС

2 490 254,40 лв. с ДДС

Ноември
2018 г.

Шест месеца

ОП 1 – до 540 дни

ОП 2 – до 540 дни

ОП 3 – до 540 дни

ОП 4 – до 540 дни

ОП 5 – до 570 дни

ОП 6 – до 510 дни

ОП 7 – до 540 дни

ОП 8 – до 540 дни

ОП 9 – до 540 дни

 

Дирекция АПФО, отдел ОП, Дирекция ГКК, отдел СПКККР

 

 

ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

 1. 31.             

„Преизмерване на част от Държавната нивелачна мрежа, І клас - ІV цикъл“

Открита процедура

840 000лв без ДДС

1 008 000 лв.

с ДДС

Март 2018 г

Шест месеца

24 месеца

дирекция АПФО, отдел ОП и дирекция ГКК, отдел ГК

 1. 32.             

„Създаване на Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Симитли, Струмяни, Кресна, Гърмен, Петрич, Златоград, Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Ружинци, Видин, Монтана, Вършец, Мездра, Ботевград, Велико Търново, Елена, Полски Тръмбеш, Севлиево, Трявна, Нова Загора, Хисаря, Аксаково, Генерал Тошево, Силистра, Исперих, Самуил, Антоново и Бяла“ по 14 (четиринадесет) обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Гоце Делчев, Гърмен и Златоград, области Благоевград и Смолян“ 

Обособена позиция № 2: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Сандански и Петрич, област Благоевград“ 

Обособена позиция № 3: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Поморие и Сунгурларе, област Бургас“ 

Обособена позиция № 4: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав и Смядово, област Шумен“ 

Обособена позиция № 5: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Долни Чифлик и Аксаково, област Варна“ 

Обособена позиция № 6: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Видин и Ружинци, област Видин“

Обособена позиция № 7: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Монтана, Вършец, Мездра и Ботевград, области Монтана, Враца и София“

Обособена позиция № 8: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Велико Търново, Елена, Полски Тръмбеш, област Велико Търново“ 

Обособена позиция № 9: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на населени места в общини Севлиево и Трявна, област Габрово“

Обособена позиция № 10: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на населени места в общини Нова Загора и Хисаря, области Сливен и Пловдив“ 

Обособена позиция № 11: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землището на община Генерал Тошево, област Добрич“

Обособена позиция № 12: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Силистра и Бяла, области Силистра и Русе“

Обособена позиция № 13: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Исперих и Самуил, област Разград“ 

Обособена позиция № 14: „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на община Антоново, област Търговище“ 

Открита процедура

 

ОП 1–111 000  лв.

ОП 2 –98 000  лв.

ОП 3 – 51 000лв. 

ОП 4 – 65 500 лв.

ОП 5 – 54 500 лв.

ОП 6 – 61 000 лв.

ОП 7 – 92 000 лв

ОП 8 – 111 500 лв

ОП 9-75 000 лв.

ОП 10-77 000 лв. ОП 11- 68 000 лв.

ОП 12- 43 000 лв.

ОП 13- 44 500 лв.

ОП 14- 69 000 лв.

 

Общо:

1 021 000  лв без ДДС

1 225 200 лв.

с ДДС

 

 

 

март

2018 г.

 

Шест месеца

 

ОП 1 – до 2 месеца.

ОП 2 – до 2 месеца

ОП 3 – до 2 месеца

ОП 4 – до 2 месеца

ОП 5 – до 2 месеца

ОП 6 – до 2 месеца

ОП 7 – до 2 месеца.

ОП 8 – до 2 месеца

ОП 9 – до 2 месеца

ОП 10 – до 2 месеца

ОП 11 – до 2 месеца

ОП 12 – до 2 месеца

ОП 13 – до 2 месеца

ОП 14 – до 2 месеца

 

 

дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ГК, отдел ГК

 

Други

 1. 33.             

„Разработване на два броя подзаконови нормативни актове“ по обособени позиции“:

Обособена позиция №1 „Разработване на проект на Наредба за условията, реда за създаване, поддържане на информационните системи за кадастъра и имотния регистър, както и за обмен на данни между тях и специализираните системи“

Обособена позиция № 2  „Разработване на проект на Наредба за реда за определяне на адреси на недвижимите имоти.“

Събиране на оферти с обява

 

ОП 1 –60 000 лв.

ОП 2 – 10 000 лв.

 

Общо:

70 000  лв без ДДС

84 000 лв.

с ДДС

 

Март 2018 г.

 

Два месеца

 

ОП 1 – до 6 месеца.

ОП 2 – до 6 месеца

 

дирекция АПФО, отдел ОП и отдел ПНО

 1. 34.             

Очила

Събиране на оферти с обява

70 000 лв

без ДДС

юли

2018

Два месеца

3 месеца

дирекция АПФО, отдел ОП и отдел ЧРДОВП

 

IT Процедури

 1. 35.             

„Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК“ по 3 (три) обособени позиции:

“Извършване на текуща поддръжка на Кадастралната Административна Информационна система (КАИС) и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) компонент „Кадастър“ за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“

“Извършване на текуща поддръжка на Система за управление на електронен архив за Геокартфонд (СУЕАГ) и Информационна система по Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ИСЗУЧК) за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“

“ Извършване на текуща поддръжка на Регистър на географските наименования (РГН) и Регистър на поземлените имоти съгласно директира INSPIRE  за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“

Открита процедура

 

ОП 1 –625 000 лв.

ОП 2 –400 000 лв.

ОП 3 – 60 000лв. 

 

 

 

 

 

Общо:

1 085 000  лв без ДДС

1 302 000 лв.

с ДДС

 

Януари 2018

 

Шест месеца

 

ОП 1 – до 24 месеца.

ОП 2 – до 24 месеца

ОП 3 – до 24 месеца

 

 

дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ИС, отдел ГИС

 1. 36.             

Техническа помощ за администриране на сървърна и мрежова инфраструктура на АГКК

Открита процедура

250 000 лв. без ДДС

ноември 2018

Шест месеца

до 24 месеца

дирекция АПФО, отдел ОП и дирекция ИТПД, отдел ИТ

 1. 37.             

Техническа помощ и поддръжка на хардуер и базов софтуер в АГКК и СГКК

Открита процедура

550 000 лв. без ДДС

ноември 2018

Шест месеца

до 24 месеца

дирекция АПФО, отдел ОП и дирекция ИТПД, отдел ИТ

 1. 38.             

Закупуване на хардуер за разширяване на съществуващата сървърна и сторидж инфраструктура за бази данни в АГКК

Открита процедура

150 000  лв без ДДС

180 000 лв.

с ДДС

Юни 2018 г.

Шест месеца

до 3 месеца

дирекция АПФО, отдел ОП и дирекция ИТПД, отдел ИТ

 1. 39.             

Разработване на нов модел на пространствените данни в кадастъра

Събиране на оферти с обява

70 000  лв без ДДС

84 000 лв.

с ДДС

Февруари 2018 г.

Два месеца

 

до 6 месеца

 

дирекция АПФО, отдел ОП и дирекция ИТПД, отдел ГИС

                   

 

Настоящият график отразява одобрените искания за изменение, обективирани в Докладни записки с рег. № 10-43-36/13.11.2018 г.,  № 10-94-19/14.11.2018 г., № 10-94-19(1)/14.11.2018 г., № 10-31-1/09.08.2018 г. и № 10-94-14/16.11.2018 г., по описа на АГКК.