Актуален График за възлагане на Обществени поръчки за 2017

ГРАФИК ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА АГКК ЗА 2017 г.- изменен през Октомври 2017

Подписан документ: 
Актуален

УТВЪРДИЛ: 

Изпълнителен директор на АГКК

ИНЖ.  МИХАИЛ КИРОВ 

График за възлагане на обществени поръчки на АГКК за 2017 година

 

Предмет на поръчката

Вид на процедурата

Прогнозна стойност

в лева