Архив

Обява за Старши експерт „Административно обслужване” в Служба по геодезия, картография и кадастър Сливен, Агенция по геодезия, картография и кадастър

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – Сливен, АГКК

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Иван Стоянов Петров

Обява за Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра" (СПК)

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – София, АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за Началник на отдел Контрол

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел

Административно звено: Отдел Контрол”, дирекция “Геодезия и картография”, АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Конкурс за Младши експерт СПК в СГКК Велико Търново

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър, АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Нели Велева Костова