Архив

Старши експерт в отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт

          Административно звено: отдел «Преобразуване на планове, карти и регистри», дирекция КСК, АГКК

Младши експерт в отдел „Специализирани карти“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: отдел „Специализирани карти“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“

Вътрешен одитор, Адм. звено: Звено "Вътрешен одит"

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Вътрешен одитор

Административно звено: “Вътрешен одит”, АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата