Архив

Младши експерт в отдел ППКР

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт

Административно звено: отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „ Геодезия, картография и кадастър“

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Младши експерт "Административно обслужване" (АО)-СГКК Смолян

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Смолян, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Николина Валентинова Дякова

Младши експерт СПК в СГКК Пловдив

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Пловдив, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Ива Николова Янева

Младши експерт "Административно обслужване"- СГКК Велико Търново

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата