Архив

Обява за Младши експерт, отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“, с изисквания, както следва:

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“,

 Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Враца,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/началник на СГКК

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Враца, АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Дияна Найчова Начева

 

Обява за Началник на отдел „Геодезия и картография

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел

Административно звено: Отдел „Геодезия и картография”,

дирекция “Геодезия и картография”, АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“, СГКК – Кърджали

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – Кърджали, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Цветелин Иванов Гавазов