Архив

Обява за Младши експерт "Административно обслужване"-СГКК Ловеч

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт „Административно обслужване“ 

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Ловеч

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1.Красимира Иванова Маринова

Обява за Старши експерт „Административно обслужване”- СГКК Добрич

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Административно обслужване“ 

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Добрич

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1.  Деян Йорданов Стоянов

Обява за Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра" (СПК), СГКК Пазарджик

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Пазарджик

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1.  Петър Стефанов Янев

Обява за Началник на СГКК Хасково

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК )

Административно звено: СГКК Хасково 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Валентина Господинова Трайкова