Архив

Обява за Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра" (СПК)

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – София, АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за Началник на отдел Контрол

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел

Административно звено: Отдел Контрол”, дирекция “Геодезия и картография”, АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Конкурс за Младши експерт СПК в СГКК Велико Търново

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър, АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Нели Велева Костова

Конкурс за Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра" (СПК), СГКК Софийска област

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, АГКК