Архив

Обява за Младши експерт "Административно обслужване" - СГКК София

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за Старши експерт "Геодезически дейности" (ГД)-СГКК Плевен

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Геодезически дейности“ (ГД)

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, специализирана администрация на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

 

Обява за Финансов контрольор

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: финансов контрольор

Административно звено:  Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра"- СГКК София

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, специализирана администрация на Агенция по геодезия, картография и кадастър.