Конкурс за Главен експерт , отдел „Управление на собствеността и логистика“, дирекция „Финансово-стопанско управление“

Версия за печатВерсия за печат
Статут на работната позиция: 
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен експерт

Административно звено: Отдел Управление на собствеността и логистика”, дирекция ФСУ, АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Людмила Михайлова Иванова

2. Яна Стоянова Янева-Цекова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 25.07.2017 г. от 10.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1. 

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен експерт

Административно звено: Отдел “Управление на собствеността и логистика, дирекция ФСУ, АГКК 

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Атанас Боянов Христов

Чл. 20, ал.2 от НПКДСл

Представените копия на документи не  удостоверяват наличието на минималния професионален опит или ранг, които се изискват за длъжността.

Съгласно чл. 22 от НПКДСл всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъците, в която да мотивира своите възражения срещу решението на конкурсната комисия. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Главен експерт, отдел „Управление на собствеността и логистика“, дирекция „Финансово-стопанско управление“, с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“;

1.2. Професионална област – "Социални, стопански и правни науки", "Технически науки";

1.3. Минимален професионален опит – 3 (три) години. Минимален ранг - ІV младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 460 до 1350 лв.(за първа степен).

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;

Компютърни умения.

 

Кратко описание на длъжността:

- Води досиета на сградния фонд на агенцията. Изготвя регистър на недвижимите имоти-държавна собственост на АГКК, както и на имотите, които са отнети от Агенцията. Изготвя декларации по чл.14 от ЗМДТ.

- Проучва и анализира нуждите на СГКК и изготвя предложения за предоставяне на сграден фонд. Подготвя документите за издаване на актовете за държавна собственост на недвижимите имоти, управлявани от агенцията.

- Участва в изготвянето на технически и финансови предложения за ремонт на сградния фонд на АГКК, материално-техническото осигуряване на агенцията и други свързани с дейността на отдела.

- Съдейства за правилното и целесъобразно стопанисване на имуществото на Агенцията

- Следи за поддръжката и ремонта на електрическата, водопроводната, канализационната, отоплителната и други обслужващи инсталации в сградата на АГКК.

-              Инициира и участва в провеждането на процедури за обществени поръчки за възлагане на ремонтни и почистващи дейности, за материално-техническо осигуряване на агенцията, застраховането на движимото и недвижимото имущество на Агенцията съобразно действащите нормативни актове и др.касаещи дейността на отдела. Участва в контролирането на изпълнението на сключените договори във връзка с проведените процедури.

- Участва при организирането на материално-техническото снабдяване на Агенцията с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, консумативи и обзавеждане, тяхното стопанисване и съхранение.

- Следи за изправността, техническото състояние и правилната експлоатация на имуществото, дадено за ползване и стопанисване на служителите и др.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 10.07.2017г.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайето в централното управление и на интернет страницата на Агенцията.

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188309.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.