Младши експерт, отдел „Управление на собствеността и логистика“

Версия за печатВерсия за печат
Статут на работната позиция: 
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: Отдел Управление на собствеността и логистика”, дирекция ФСУ, АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Марио Александров Петров

2. Анита Красимирова Червенякова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 17.01.2018 г. от 10.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1. 

 

   Председател на конкурсната комисия:    /п/

 

                                                                                                        

 

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: Отдел “Управление на собствеността и логистика, дирекция ФСУ, АГКК 

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати.

 

Съгласно чл. 22 от НПКДСл всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъците, в която да мотивира своите възражения срещу решението на конкурсната комисия. Жалбата не спира конкурсната процедура.

 

                                       Председател на конкурсната комисия:     /п/

 

 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Младши експерт, Адм. звено: отдел „Управление на собствеността и логистика“, дирекция „Финансово-стопанско управление“

 

с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по...“.

1.2. Професионална област – социални, стопански и правни науки; технически науки.

1.3. Минимален професионален опит – не се изисква. Минимален ранг - V младши.

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 460 до 1100 лв. (за първа степен).

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;

Компютърна грамотност.

 

Кратко описание на длъжността:

- Помага при управлението и поддръжката на сградния фонд, инсталациите и съоръженията на централната администрация на АГКК, както и при проучването и изготвянето на предложения за предоставяне на сграден фонд. Подпомага и контролира СГКК в дейностите по поддръжка на сградния фонд на службите, инсталациите и съоръженията в тях.

- Участва в изготвянето на технически и финансови предложения за ремонт на сградния фонд и автопарка на АГКК, материално-техническото осигуряване на агенцията и други свързани с дейността на отдела.

- Участва в управлението и поддържането на движимито и недвижимо имущество на АГКК. Съдейства за правилното и целесъобразно стопанисване на имуществото на Агенцията.

- Участва в контролни дейности по стопанисване, поддържане и опазването на имуществото на АГКК.

-              Участва в провеждането на процедури за обществени поръчки за възлагане на ремонтни и почистващи дейности, за материално-техническо осигуряване на агенцията, застраховането на движимото и недвижимото имущество на Агенцията съобразно действащите нормативни актове и др.касаещи дейността на отдела. Участва в контролирането на изпълнението на сключените договори във връзка с проведените процедури.

-              Участва при организирането на материално-техническото снабдяване на Агенцията с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, консумативи и обзавеждане, тяхното стопанисване и съхранение.

- Помага за воденето на досиетата на сградния фонд на агенцията, както и за регистъра на недвижимите имоти-държавна собственост. Съдейства за изготвянето на декл.по чл.14 от ЗМДТ

- Участва в годишни и извънредни инвентаризации, както и при изготвяне на протоколи за брак и др.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 02.01.2018 г.), в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията.

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188392.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща, няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.