Обява за Финансов контрольор

Версия за печатВерсия за печат
Статут на работната позиция: 
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: финансов контрольор

Административно звено:  Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Име, презиме и фамилия на кандидата

1,Антоанета Тонева Георгиева
2,Бистра Николова Димитрова - Велева
3,Христина Крумова Паунова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 04.06.2018 г. от 10.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

 

Председател на конкурсната комисия:  /п/

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: финансов контрольор

Административно звено:  Агенция по геодезия, картография и кадастър.

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

 

 

1. Теодор Юлиянов Цанков

Чл. 20, ал.2 от НПКДСл

Представените копия на документи не  удостоверяват наличието на минималния професионален опит или ранг, които се изискват за длъжността.

 

2. Ралица Евгениева Янкова

Чл. 20, ал.2 от НПКДСл

Представените копия на документи не  удостоверяват наличието на минималния професионален опит или ранг, които се изискват за длъжността. 

         

             

               Недопуснатите кандидати могат да подадат възражение до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването но списъците на основание чл. 22, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

 

                                                                      Председател на конкурсната комисия:  /п/

 

Обява за Финансов контрольор

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

Финансов контрольор

с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Магистър”,

1.2. Професионална област – Социални, стопански и правни науки.;

1.3. Минимален професионален опит – 3 години. Минимален ранг - IV младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 510 до 1350 лв. (за първа степен).

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;

Компютърна грамотност.

 

Кратко описание на длъжността:

Извършва предварителен контрол и дава мнение за законосъобразността на поемането на задължението и/или извършване на разхода.

Преди поемането на задължението финансовия контрольор, извършва проверки за:

- Наличието на бюджет, обезпечаващ поемането на задължението;

- Компетентността на лицето, което поема задължението;

- Правилното изчисление на количествата и сумите;

- Спазването на нормативните изисквания, свързани с поемане на задължението.

Преди извършването на разхода финансовия контрольор, извършва проверки за:

- Съответствието на разхода с поетото задължение;

- Компетентността на лицето, разпоредило извършването на разхода;

- Верността на първичните счетоводни документи, включително правилно изчисление на количествата и сумите по тях и др.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурсите се подават в 10-дневен срок (до 17.30 ч. на 14.05.2018г.) от публикуване на обявлението в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайето в централното управление и на интернет страницата на Агенцията.

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188387.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща, няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.