Обява за Главен експерт

Версия за печатВерсия за печат
Статут на работната позиция: 
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен експерт

Административно звено: отдел „Специализирани карти“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Юлия Славчева Благоева

2. Калинка Върбанова Лилова

3. Моника Павлова Андреева

4. Ивайло Николов Димитров

 

         Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 07.03.2017 г. от 10.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен експерт

Административно звено: отдел „Специализирани карти“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати.

 Председател на конкурсната комисия: /п/


Обява за Главен експерт

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Главен експерт в отдел „Специализирани карти”, дирекция „Кадастрална и специализирани карти”,

 

С изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „бакалавър“,

1.2. Професионална област –геодезия;

1.3. Минимален професионален опит – 3 години. Минимален ранг - ІV младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 460 до 1350 лв.

 

Кратко описание за длъжността:

- Планиране и подготовка за възлагане на специализирани карти и регистри.

- Събиране на данни и изготвяне на анализи за състоянието на специализираните данни за обектите - публична държавна и публична общинска собственост, по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

- Проверка на изпратените от службите по геодезия, картография и кадастър специализирани карти преди провеждане на заседанията на приемателните комисии, за съответствие с нормативните изисквания.

- Отговаря за поддържането на архива в отдела.

- Разработване на технически задания при възлагане на обществени поръчки за изработване на специализирани карти.

- Поддържа регистъра по чл. 12, т. 11от ЗКИР за изработените специализирани карти.

- Отговаря на запитвания от страна на службите по геодезия, картография и кадастър и правоспособните лица във връзка с изпълнението на дейности по създаването и поддържането на СпК.

- Разработва анализи, становища и прогнози във връзка със стратегическото развитие на кадастъра.

- Участва в разработването на нормативната база на кадастъра и др.

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;

Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, Internet, софтуер за обработка на кадастрални данни и софтуер за проверка на геодезическата основа и цифровия вид на ККР и СпК.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документи за участие в конкурсите се подават в 10-дневен срок (до 17.30 ч. на 20.02.2017г.) от публикуване на обявлението в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайето в централното управление и на интернет страницата на Агенцията.

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188309 и 02/8188392.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.