Обява за конкурс - Директор на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

Версия за печатВерсия за печат
Статут на работната позиция: 
Отворена

Директор на дирекция АПФО

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността 

Директор на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимална степен на завършено образование: Магистър.
1.2. Минимален професионален опит: 5 години.
1.3. Ранг: II младши.
1.4. Предпочитана специалност, по която е завършено образованието: право, администрация и управление.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, в границите от 750 до 2700 лв. (за първа степен).

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Стратегическа компетентност – визия за бъдещо развитие на организацията при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори;
Лидерска компетентност – мотивиране и развиване на служителите за постигане на значими индивидуални и организационни цели;
Управленска компетентност – планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;
Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
Компетентност за преговори и убеждаване – убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни;
Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
Фокус към клиента (вътрешен/външен) – осъществяване на дейността в съответствие с потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите или дейностите.

Кратко описание на длъжността:
- Ръководи административно-правното и финансово обслужване на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за законосъобразно изпълнение на функциите й.
- Ръководи дирекцията, като разпределя, възлага работата и следи за изпълнението.
- Организира разработването на дългосрочни, краткосрочни и годишни програми и планове за капитални вложения, както и за потребностите за развитие на материално-техническата база на агенцията, организира правилното стопанисване, ползването и опазването на движимото имущество.
- Ръководи и развива системата за управление на човешките ресурси във връзка с планиране и подбор на персонала, стратегии за развитие, оценка, обучение и квалификация на служителите, стимулиране и работна заплата.
- Организира съставянето на проект на програмен бюджет на АГКК, счетоводната дейност, съхранението и опазването на счетоводната информация в съответствие с действащото законодателство.
- Организира и контролира оказването на правна помощ на изпълнителния директор по законосъобразното изпълнение на неговите правомощия, като изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми.
- Организира изготвянето на становища по прилагането на ЗКИР и на ЗГК.
- Участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на кадастъра, геодезията, картографията и геоинформатиката и на методически указания по прилагането им;
- Организира изготвянето на тръжната документация по процедурите за възлагане на обществени поръчки, планове, отчети и други документи съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), включително договори, споразумения, проекти на заповеди; организира провеждането на процедурите съгласно ЗОП, като отговаря за законосъобразността на актовете.
- Организира извършването на деловодното обслужване, включително обработката на входящите и изходящите документи и вътрешната поща, комплектуване и водене на учрежденския архив.
- Организира изготвянето на отговори на жалби, предложения и сигнали на физически и юридически лица по въпроси, свързани с дейностите по административното обслужване и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4. 2. Интервю с кандидатите.

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
5.1. Заявление по образец;
5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 15.02.2019 г.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала 1, лично или чрез пълномощник.

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията.

Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси, деловодно обслужване и връзка с потребители” на АГКК, на телефон 02/8188387.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.