Обява за Младши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Варна

Версия за печатВерсия за печат
Статут на работната позиция: 
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ (СПК) в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК )

Административно звено: СГКК Варна 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Силвия Любомирова Лалева

2. Николай Митков Николов

3. Силвия Янакиева Михова

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 16.06.2017 г. от 13.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

 Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт СПК

Административно звено: СГКК Варна 

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Свилен Руменов Радев

Чл. 20, ал.2 от НПКДСл

Представените копия на документи не  удостоверяват наличието на висше образование в областта на геодезията, което се изисква за длъжността.

 

Съгласно чл. 22 от НПКДСл всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъците, в която да мотивира своите възражения срещу решението на конкурсната комисия. Жалбата не спира конкурсната процедура.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

Младши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Варна

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по...“.
1.2. Професионална област – Геодезия.
1.3. Минимален професионален опит – не се изисква. Минимален ранг - V младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 460 до 1100 лв. (за първа степен).

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;
Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;
Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, Internet и софтуер за обработка на кадастрални данни и софтуер за проверка на геодезическата основа и цифровия вид на ККР.

Кратко описание на длъжността:
- Подпомага началника на службата и експертите при осъществяването на дейностите по кадастъра.
-Извършва проверки на материалите и данните при създаване на КККР по реда на ЗКИР.
-Събира и систематизира информацията и данни във връзка с работата на приемателните комисии по ЗКИР за района на действие на службата.
-Подпомага проверяването цифровия вид на КККР и РГО чрез програмите на АГКК за контрол
-Участва в проверки на изпълнението на РГО, КККР за съответствие с нормативните изисквания.
-Участва в подготовката на протоколите за проверка и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри на комисиите по Наредба №19.
-Подпомага изготвянето на протоколи във връзка с постъпили възражения по КККР.
-Изготвя скици, схеми, удостоверения и копия от извадки от КККР.
-Подпомага подготовката на отговори, становища и доклади по жалби, писма и др., свързани с дейността на службата.
-Подпомага по-високите длъжностни нива в отдела/службата при изготвянето на отчети и статистики по различни показатели във връзка с кадастъра за региона на службата.
-Участва в административното обслужване на физически и юридически лица, на общини и ведомства в съответствие със законовите разпоредби и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4. 2. Интервю с кандидатите.

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
5.1. Заявление по образец;
5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - при наличие на такъв;
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30ч. на 29.05.2017г.), в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, или в СГКК Варна, бул.”Цар Освободител” №76 Г, ет.6, лично или чрез пълномощник.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват във фоайето в централното управление, в СГКК Варна и на интернет страницата на Агенцията.

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188309.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.